event

ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2566 อบรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 มีเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา

ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2566 อบรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 มีเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา

ขอเชิญรับชมนิทรรศการวันครู 2566 กิจกรรมวันครู 2566 หลักสูตร วันครู รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา โดยวันครูในปีนี้ จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online โดยกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และคารวะครูของท่านสมัยเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แก่ พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” และมอบสารวันครู มีการถ่ายทอดสดพิธีการงานวันครูผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และถ่ายทอดสด วันครู 2566 ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook FanPage “คุรุสภา” โดยมีล่ามภาษามือด้วย ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ประวัติวันครู

ประวัติวันครูออนไลน์ 2566

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 หลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี สถานที่จัดงานวันครูครั้งแรกของจังหวัดพระนครและธนบุรี คือ กรีฑาสถานแห่งชาติ


Warning: Undefined array key “align” in /home/sumet/www/domains/krudiary.com/public_html/wp-content/plugins/advanced-ads/modules/gutenberg/includes/class-gutenberg.php on line 231

จุดเริ่มต้นของการมีวันครู มาจากความปราถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนอื่นๆ หลายด้านหลายทางความเห็นของครูที่แสดงออกมานั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของครู และอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู เปิดโอกาสให้ครูทั้งหลายได้พักผ่อน ได้บำเพ็ญกุศล และตลอดจนดำรงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของครู และการศึกษาของชาติตามควร

จากความต้องการและการเรียกร้องของครูดังกล่าว จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา กิตติมศักดิ์ ได้นำไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศไทยในคราวประชุมสามัญของคุรุสภา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2499 ที่ประชุมสามัญของคุรุสภามีมติเห็นชอบและให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาพิจารณาเพื่อกำหนดให้มีวันครูขึ้น โดยกำหนดความมุ่งหมายไว้เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจาร์ย เพื่อส่งเสริมสามัคคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ส่วนกำหนดวันเห็นควรกำหนด วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู


Warning: Undefined array key “align” in /home/sumet/www/domains/krudiary.com/public_html/wp-content/plugins/advanced-ads/modules/gutenberg/includes/class-gutenberg.php on line 231

คณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2539 ได้มีมติกำหนดให้ดอกกล้วยไม้เป็นดอกประจำวันครู โดยพิจาราณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตครู ดังคำกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปูชนียบุคคลแห่งวงการศึกษาไทย ที่ว่า

จากคำประพันธ์ข้างต้นที่เปรียบเทียบดอกกล้วยไม้กับชีวิตครู ด้วยเพราะกว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอก ให้เราได้ชื่นชม ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคน กว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญ ศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้เวลาอบรบสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกัน

นอกจากการศึกษาที่ครูได้มอบให้ศิษย์แล้ว ครูยังได้มอบสิ่งมีค่ามากที่สุด คือ ความรักและเสียสละจาก หัวใจของความเป็นครู วันครูที่ 16 มกราคม ของทุกปี จึงขอเชิญชวนทุกท่าน “รำลึกถึงพระคุณครู กลับไปไหว้ คารวะครู” และหากจะมีวันครูเพื่อประกอบพิธีกรรมสักวันหนึ่งดังที่เป็นมาก็ดีแล้ว แต่จะดีกว่านั้นถ้าเรา ตระหนักกันให้ได้ว่า “วันครู” มีอยู่ทุก ๆ วัน

ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2566 อบรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 มีเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา

Warning: Undefined array key “align” in /home/sumet/www/domains/krudiary.com/public_html/wp-content/plugins/advanced-ads/modules/gutenberg/includes/class-gutenberg.php on line 231

เกณฑ์การรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ดังนี้

1.1 เข้าร่วมกิจกรรม/รับชม โดยการโหวตให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น การปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 และเสวนาวิชาการ มากกว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมปาฐกถา/เสวนา

1.2 เข้าร่วมกิจกรรม/รับชมนิทรรศการรางวัล โดยการโหวตให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น มากกว่า ร้อยละ 30 ของนิทรรศการทั้งหมด


Warning: Undefined array key “align” in /home/sumet/www/domains/krudiary.com/public_html/wp-content/plugins/advanced-ads/modules/gutenberg/includes/class-gutenberg.php on line 231

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!