เอกสาร

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สพฐ. แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๕ ปี ความละเอียด แจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษาได้จัดทำปฏิทินและคู่มือการดำเนินงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งปฏิทินและคู่มือการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และกำกับ ติดตาม ให้สถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามปฏิทินการดำเนินงานดังกล่าว 

๒. แจ้งให้ครูผู้ดูแลระบบ (Admin สถานศึกษา) ในแต่ละสถานศึกษา ดำเนินการปรับปรุง และยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูล 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!