แจกไฟล์

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม Best practice เกมชิงร้อย ชิงล้าน บูรณาการกับความสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะ โดยรร.บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม Best practice เกมชิงร้อย ชิงล้าน บูรณาการกับความสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะ โดยรร.บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น

เกมชิงร้อย ชิงล้าน นั้นเป็นBest Practice เกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อีกทั้งสอดแทรกความรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สนุกคิด ทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ มีความสุขในการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจได้เป็นอย่างดี ทุกคนต้องเคารพกติกาในการเล่นเกม

ซึ่งครูผู้สอนได้สร้างเกมเพื่อบูรณาการกับความสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะเพื่อเป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน จากปัญหาดังกล่าวครูผู้สอนต้องการให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรู้ ควบคู่กับมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จึงคิดสร้าง “เกมชิงร้อย ชิงล้าน” มาเป็นนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีความสนุกในการเรียนวิทยาศาสตร์ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 11 คน สาระการเรียนรู้เรื่อง หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม Best practice เกมชิงร้อย ชิงล้าน บูรณาการกับความสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะ โดยรร.บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม Best practice เกมชิงร้อย ชิงล้าน บูรณาการกับความสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะ โดยรร.บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม Best practice เกมชิงร้อย ชิงล้าน บูรณาการกับความสุจริต ทั้ง 5 คุณลักษณะ โดยรร.บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น

ขอบคุณที่มา :: รร.บ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!