แจกไฟล์

เผยแพร่ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice นวัตกรรมครูผู้ใช้สื่อระบบ OBEC Content Center

เผยแพร่ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice นวัตกรรมครูผู้ใช้สื่อระบบ OBEC Content Center โดยนางสาวจิตติพรรณ์ จันทร์ขาว โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ ๑๘

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อสื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าพอใจ
การจัดทํารายงานนวัตกรรมเล่มนี้ รายงานตามรูปแบบของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจนประสบความสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

เผยแพร่ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice นวัตกรรมครูผู้ใช้สื่อระบบ OBEC Content Center


ขอขอบคุณ Jittipun Chunkhao

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!