แจกไฟล์

แจกไฟล์ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาเมืองลุ่มภู โดยนางสาวสุชานันท์ เหล่าถาวร โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง

แจกไฟล์ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาเมืองลุ่มภู โดยนางสาวสุชานันท์ เหล่าถาวร โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง

แจกไฟล์ตัวอย่าง ผลงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

ชื่อนวัตกรรม Five virtues of Phung-luang คุณธรรม 5 ประการของผึ้งหลวง

ผู้สร้างนวัตกรรม ชื่อ – สกุล นางสาวสุชานันท์ เหล่าถาวร

โรงเรียน/สังกัด โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาเมืองลุ่มภู โดยนางสาวสุชานันท์ เหล่าถาวร โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง
แจกไฟล์ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาเมืองลุ่มภู โดยนางสาวสุชานันท์ เหล่าถาวร โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง

ขอบคุณที่มา : ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กุดผึ้ง สพป.นภ 2

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!