ข้อสอบ

แนะนำเว็บไซต์ทดลองทำข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ฟรี

แนะนำเว็บไซต์ทดลองทำข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ฟรี

ผลคะแนนสอบภาษาต่างประเทศ ตามมาตรฐาน CEFR สามารถนำผล ไปลดระยะเวลาการทำวิทยฐานะได้ถึง 1 ปี จะเหลือเพียง 3 ปี จาก 4 ปี ตามเงื่อนไขของ ก.ค.ศ. ที่กําหนดเงื่อนไขการลดระยะเวลา ในการดํารงตําแหน่งหรือการดํารงวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

ในข้อ 1.1 ว่า เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สูงกว่าระดับ B1 หรือ สําหรับครูผู้สอน ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษา สูงกว่าระดับ B2 โดยให้ เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ Common European Framework of Reference for Language (CEFR)

ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู – ทั้งนี้ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึง วันที่ยื่นคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ และหากผู้ขอมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทําให้มีระดับ ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้ผลการทดสอบในระดับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีอายุ ไม่เกิน 2 ปี นั้น ขอลดระยะเวลาในการขอเลื่อนวิทยฐานะในวิทยฐานะถัดไปได้ – ทดลองสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยระบบ Virtual Exam ของ EF SET ดูก่อน เพื่อพัฒนาตนเองก่อนการสอบจริง

การสอบ CEFR และ EF SET

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป และมีการยอมรับเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก EF SET เป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญ โดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่น ๆ สามารถประเมินระดับความเชี่ยวชาญได้บ้าง แต่ไม่ใช่ระดับทั้งหมดของ CEFR

CEFR คืออะไร

คือแนวทางในการอธิบายว่าคุณสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใด โดยมีเกณฑ์การวัดะดับภาษามากมายที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ได้แก่ American Council on the Teaching of Foreign Languages Proficiency Guidelines (ACTFL) ,Canadian Language Benchmarks (CLB) และ Interagency Language Roundtable scale (ILR) อย่างไรก็ตาม CEFR ไม่ได้ยึดติดกับแบบทดสอบภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นพิเศษ

CEFR คือมาตรฐานยุโรปและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้กับภาษายุโรปใดก็ตาม ดังนั้นจึงสามารถใช้ในการอธิบายทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาเยอรมัน หรือทักษะภาษาเอสโตเนียของคุณ (หากว่าคุณมีทักษะเหล่านี้)

จุดกำเนิดของ CEFR

CEFR ได้รับการตั้งขึ้นโดยสภายุโรปในปี 1990 ให้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอนภาษาทุกประเทศในยุโรป สภายุโรปต้องการปรับปรุงแนวทางสำหรับลูกจ้างและสถาบันการศึกษาที่ต้องการประเมินความเชี่ยวชาญทางภาษาของผู้สมัคร เกณฑ์ที่กำหนดนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสอนและการประเมิน

CEFR ไม่ได้เชื่อมโยงหรือยึดตามแบบทดสอบใดแบบทดสอบหนึ่งเป็นพิเศษ หากแต่เป็นการกำหนดทักษะที่สามารถทำได้โดยการใช้ภาษาต่างประเทศที่ระดับความเชี่ยวชาญใด ๆ ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งในทักษะที่ระดับ B1 สามารถทำได้คือ “สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยหรือความสนใจของตัวบุคคล” ผู้ที่สอนภาษาต่างประเทศสามารถใช้รายการทักษะที่ต้องทำได้เหล่านี้ในการประเมินและออกแบบบทเรียนเพื่อค้นหาช่องโหว่ของความรู้ทางภาษาสำหรับผู้เรียน

ทำไม CEFR จึงมีความสำคัญ

ในยุโรป CEFR ได้เพิ่มมาตรฐานการอธิบายระดับความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศของคุณ โดยเฉพาะในการศึกษา หากคุณเรียนมากกว่าหนึ่งภาษา ที่ยุโรปสามารถใช้ CEFR แสดงระดับภาษาที่มากกว่าสองภาษาในประวัติย่อของคุณ CEFR เป็นกรอบมาตรฐานทั่วทั้งยุโรปในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด

อย่างไรก็ตาม ในเชิงขององค์กร CEFR ไม่ใช่สิ่งที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวาง หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ CEFR ในประวัติย่อสำหรับเหตุผลด้านการทำงาน วิธีที่ดีที่สุดคือการระบุเกณฑ์บ่งชี้ระดับทักษะ แสดงคะแนนทดสอบมาตรฐาน และตัวอย่างประสบการณ์ใช้ทักษะทางภาษาของคุณ (การศึกษาต่างประเทศ การทำงานในต่างประเทศ เป็นต้น)

ใครเป็นผู้ใช้ CEFR

CEFR ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับการสอนภาษาในทวีปยุโรป รวมทั้งการศึกษาทั่วไปและโรงเรียนสอนภาษาเอกชน ในหลายประเทศใช้ CEFR แทนระบบการวัดระดับที่เคยใช้ในการสอนภาษาต่างประเทศ กระทรวงการศึกษาในยุโรปส่วนใหญ่ระบุเป้าหมายที่อ้างอิงตาม CEFR อย่างชัดเจนสำหรับนักเรียนทุกคนที่สำเร็จระดับมัธยม เช่น ระดับ B2 สำหรับภาษาต่างประเทศภาษาแรก ระดับ B1 สำหรับภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง สำหรับการหางานในยุโรปจะใช้คะแนนการทดสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC เพื่อกำหนดระดับภาษาอังกฤษ

การใช้ CEFR นอกยุโรปยังอยู่ในขอบเขตที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ประเทศในเอเชียและลาตินอเมริกาบางส่วนได้เริ่มนำไปปรับใช้ในระบบการศึกษาของตนบ้างแล้ว

ฉันสามารถวัดระดับ CEFR ของฉันได้อย่างไร

วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาระดับ CEFR ของคุณคือเข้ารับการทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการออกแบบมาอย่างดี EF SET คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ฟรีทางออนไลน์และเป็นแบบทดสอบแรกที่มาพร้อมกับเกณฑ์ CEFR คุณจะมีเวลา 50 นาที ในการทำแบบทดสอบให้เสร็จเพื่อค้นหาระดับ CEFR ของคุณ

การค้นหาระดับ CEFR ของคุณในภาษาอื่นของยุโรป แบบทดสอบที่นิยมมากที่สุดส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับเกณฑ์ CEFR โดยขึ้นอยู่กับภาษา คุณต้องทำแบบทดสอบที่แตกต่างกัน คุณสามารถตรวจสอบกับหน่วยงานทางการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษายุโรป ยกตัวอย่างเช่น Alliance Française สำหรับภาษาฝรั่งเศส Instituto Cervantes สำหรับภาษาสเปน หรือ Goethe Institute สำหรับภาษาเยอรมัน โดยทั่วไปจะไม่นิยมใช้ระดับ CEFR เพื่อบ่งชี้ระดับภาษาที่ไม่ใช่ภาษายุโรป

คำวิจารณ์เกี่ยวกับ CEFR มีอะไรบ้าง

นักเรียนจำนวนมากได้วิจารณ์เกี่ยวกับความก้างของระดับของ CEFR ใน 6 ระดับนี้ประกอบด้วยทักษะและความสามารถมากมาย นักเรียนที่เพิ่งถึงระดับ B1 ค่อนข้างที่จะตามหลังนักเรียนที่เกือบจะผ่านระดับ B2 แต่นักเรียนทั้งสองจะได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ B1 เหมือนกัน ในทางปฏิบัติ ผู้สอนต้องแยกแต่ละระดับของทั้ง 6 ระดับ ออกเป็นระดับย่อย เพื่อออกแบบบทเรียนและการประเมิน

แนะนำเว็บไซต์ทดลองทำข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ฟรี

หลายประเทศนอกยุโรปมีแบบทดสอบการประเมินที่นำมาปรับใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกับแบบทดสอบการประเมินปัจจุบัน ส่วนใหญ่แบบทดสอบการประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษที่ปรับใช้กันอย่างกว้างขวางไม่ได้มาพร้อมกับเกณฑ์ CEFR

แนะนำเว็บไซต์ทดลองทำข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ฟรี

ขั้นตอนการทดสอบ CEFR ทำข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ฟรี

  • ทำแบบทดสอบ EF SET และ รับ EF SET Certificate ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม
  • รับURLใบรับรองภาษาอังกฤษของคุณฟรี
  • เพิ่มใบรับรองไปที่ประวัติส่วนตัวใน LinkedIn ได้อย่างง่ายดาย
  • วิเคราะห์ทักษะการอ่านและการฟังของคุณได้ทันที

ตัวอย่างใบ Certificate แบบทดสอบ EF SET

แนะนำเว็บไซต์ทดลองทำข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ฟรี

แนะนำเว็บไซต์ทดลองทำข้อสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ฟรีที่มา : ข้อสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐานเดียวกับ CEFR | EF SET

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!