event

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในรูปแบบออนไลน์

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
แบบทดสอบมี จำนวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
แบบทดสอบมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ทดสอบสามารถทำใหม่ได้อีกครั้ง

*ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดส่งให้ทาง
E-mail ที่ท่านแจ้งตามฟอร์มนี้ ภายหลังจากการทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ
** หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ **

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!