event

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในรูปแบบออนไลน์ เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

แบบทดสอบมี จำนวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือก เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแบบทดสอบมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ทดสอบสามารถทำใหม่ได้อีกครั้ง*ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ โดยการจัดส่งให้ทาง E-mail ที่ท่านแจ้งตามฟอร์มนี้ ภายหลังจากการทดสอบเรียบร้อยแล้วค่ะ

Related Articles

** หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ **

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร ทาง E-mail โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!