ย้ายครูแจกไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5.1 และ ตัวชี้วัด 5.2 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม ามารถดาวน์โหลดประกอบเอกสารการย้ายครู ปี 2566

แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5.1 และ ตัวชี้วัด 5.2 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม ามารถดาวน์โหลดประกอบเอกสารการย้ายครู 2566

ตัวชี้วัด 5.1 การเข้ารับการอบรม สัมมนา ในรูปแบบ Onsite หรือ Online เพื่อนำความรู้มาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ( 5 คะแนน)

ตัวชี้วัด 5.2 การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการอบรมสัมมนา ตามข้อ 5.1 ไปใช้ในการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความรอบรู้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด (5 คะแนน)

ผลที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อผู้เรียน รายงานผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)

แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5.1 และ ตัวชี้วัด 5.2 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม ามารถดาวน์โหลดประกอบเอกสารการย้ายครู ปี 2566
แจกไฟล์ ตัวอย่างไฟล์ ตัวชี้วัดที่ 5.1 และ ตัวชี้วัด 5.2 การเขียนสรุปผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรม ามารถดาวน์โหลดประกอบเอกสารการย้ายครู ปี 2566

ขอบคุณที่มา : ครูหมีมั่วซั่ว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!