เอกสารแจกไฟล์

ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ

ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ

การเดินทางไปราชการชั่วคราว :

  • การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่ง
  • ผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
  • การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน
  • การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ

การเดินทางไปราชการประจำ :

  • การเดินทางไปประจำต่างสานักงาน ไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน เพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่ง ใหม่
  • การเดินทางไปประจำสำนักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายสำนักงาน
  • การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปช่วยราชการที่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการช่วยราชการไว้ชัดเจน ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
  • การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือมีกำหนดเวลาไม่ถึงหนึ่งปีซึ่งต่อมาภายหลัง ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการผู้นั้นอยู่ช่วยราชการ ณ สถานที่แห่งเดิมนั้นให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่อง และให้ถือเวลาการช่วยราชการตั้งแต่วันที่ครบกำหนดหนึ่งปี

ขอบคุณที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ศกยส

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!