เอกสารแจกไฟล์

แจกไฟล์รูปเล่ม ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้

เลือกเนื้อหาที่ต้องการอ่าน

แจกไฟล์รูปเล่ม ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้

คุรุสภาประกาศ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567

แบ่งออกเป็น 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขอแจกไฟล์รูปเล่ม ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้นำเสนอตัวอย่างดังนี้ครับ

1) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น

2) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น

แจกไฟล์ ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 14 ประเภท/กลุ่มสาระ

3) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

แจกไฟล์ ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงาน รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 14 ประเภท/กลุ่มสาระ

4) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

5) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

6) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

7) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

8) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

9) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

10) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น

11) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)

12) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาจีน)

13) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น

14) ตัวอย่างเอกสารประวัติและผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประเภท ครูผู้สอนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ดีเด่น (วิชาสามัญและวิชาชีพ)

หน่วยงานทางการศึกษาใดเรียกประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไป หากสอนในเนื้อหาวิชาลักษณะเดียวกัน ให้ถือเป็นประเภทเดียวกัน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย หรือขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ออกประกาศนี้) และต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่เสนอผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันออกประกาศ เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เคยมีประวัติการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางคดีหรือการสอบสวนทางวินัยใด ๆ เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม และไม่เคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับประเทศที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!