แจกไฟล์

แจกฟรี เอกสารแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น66 ตัวอย่างเล่มรายงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยคุณครู คุณครูเทวัญ ภูพานทอง

แจกฟรี เอกสารแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น66 ตัวอย่างเล่มรายงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยคุณครู คุณครูเทวัญ ภูพานทอง

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย หรือขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ออกประกาศนี้) และต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่เสนอผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันออกประกาศ เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เคยมีประวัติการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางคดีหรือการสอบสวนทางวินัยใด ๆ เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม และไม่เคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับประเทศที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ดาวนโหลดฟร ตวอยางการเขยนขอรางวล ครผสอนดเดน ครสดด ของครสภา โดยคุณครู คุณครูเทวัญ ภูพานทอง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

แจกฟรี เอกสารแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น66 ตัวอย่างเล่มรายงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยคุณครู คุณครูเทวัญ ภูพานทอง
แจกฟรี เอกสารแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น66 ตัวอย่างเล่มรายงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยคุณครู คุณครูเทวัญ ภูพานทอง
แจกฟรี เอกสารแบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น66 ตัวอย่างเล่มรายงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566 โดยคุณครู คุณครูเทวัญ ภูพานทอง

ขอบคุณที่มา : คุณครูเทวัญ ภูพานทอง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!