แจกไฟล์

แจกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) โดยเพจ ครูสายบัว

แจกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) โดยเพจ ครูสายบัว

แจกไฟล์ ประกาศโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผล การพัฒนางาน ตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ด้วย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (ว๙/๒๕๖๔) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าวกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) โดยเพจ ครูสายบัว
แจกไฟล์เวิร์ด ตัวอย่างประกาศ / คำสั่ง คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) โดยเพจ ครูสายบัว

ขอบคุณที่มา :: เพจ ครูสายบัว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!