บทความแจกไฟล์แผนการสอน

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

แจกฟรี ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน บันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ
แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

การบันทึกหลังการสอน หรือ การบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสรุปและแสดงผลการนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลการเรียนรู้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียนใดบ้างที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการบันทึกหลังการสอนนำมาซึ่งหัวข้อหรือปัญหาในdารทำวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

การบันทึกหลังการสอน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องของครู และแสดงถึงความเป็น “มืออาชีพ” ของผู้สอน ในการพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ ในด้านผู้สอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นผลงานหนึ่งที่ครูมักใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ แต่น่าเสียดายที่แผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำได้สวยงาม หากแต่ไม่มีร่องรอยการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้เลยแม้แต่น้อย ก่อให้เกิดความคลางแคลงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นได้นำไปใช้จริงหรือไม่ หรือจัดทำขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้น

TipS : การบันทึกหลังการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคดังนี้

1.จัดทำแบบฟอร์มเพื่อการบันทึกที่ชัดเจน ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

1) ผลการเรียนรู้

2) สาระ/เนื้อหา

3) กิจกรรม

4) สื่อการเรียนรู้

5) การวัดและประเมินผล

2.ใช้การประเมินเชิงตัวเลขเข้ามาช่วย เพื่อความชัดเจน อาทิ

1) มีผู้เรียนเข้าเรียนสายจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12

2) มีผู้เรียนผ่านตามผลการเรียนรู้ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90

3) มีผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการเรียนรู้ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10

4) มีนักเรียนส่งงานตรงเวลาตามกำหนดจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 80

5) มีนักเรียนไม่ส่งงานจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20

6) มีนักเรียนคัดลอกงานจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25

7) มีนักเรียนเขียนคำผิด/ใช้ภาษาไม่ถูกต้องจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38

เป็นต้น

3.บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพในรายละเอียดที่เป็นพฤติกรรมของผู้เรียน อาทิ

1) พฤติกรรมของผู้เรียน

2) ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

4.นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

5.สรุปผลการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

ขอบคุณที่มา : ครูอาชีพดอทคอม – ครูอาชีพดอทคอม (kruachieve.com)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!