หน้าแรก แจกไฟล์ แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

816
0
แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ
แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

แจกฟรี ตัวอย่างการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลังสอน บันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ
แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

การบันทึกหลังการสอน หรือ การบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการสรุปและแสดงผลการนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ ว่าสามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลการเรียนรู้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียนใดบ้างที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการบันทึกหลังการสอนนำมาซึ่งหัวข้อหรือปัญหาในdารทำวิจัยในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

การบันทึกหลังการสอน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องของครู และแสดงถึงความเป็น “มืออาชีพ” ของผู้สอน ในการพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ ในด้านผู้สอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นผลงานหนึ่งที่ครูมักใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งวิทยฐานะ แต่น่าเสียดายที่แผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำได้สวยงาม หากแต่ไม่มีร่องรอยการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้เลยแม้แต่น้อย ก่อให้เกิดความคลางแคลงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นได้นำไปใช้จริงหรือไม่ หรือจัดทำขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้น

TipS : การบันทึกหลังการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีเทคนิคดังนี้

1.จัดทำแบบฟอร์มเพื่อการบันทึกที่ชัดเจน ให้ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้

1) ผลการเรียนรู้

2) สาระ/เนื้อหา

3) กิจกรรม

4) สื่อการเรียนรู้

5) การวัดและประเมินผล

2.ใช้การประเมินเชิงตัวเลขเข้ามาช่วย เพื่อความชัดเจน อาทิ

1) มีผู้เรียนเข้าเรียนสายจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12

2) มีผู้เรียนผ่านตามผลการเรียนรู้ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90

3) มีผู้เรียนที่ไม่ผ่านผลการเรียนรู้ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10

4) มีนักเรียนส่งงานตรงเวลาตามกำหนดจำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 80

5) มีนักเรียนไม่ส่งงานจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20

6) มีนักเรียนคัดลอกงานจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 25

7) มีนักเรียนเขียนคำผิด/ใช้ภาษาไม่ถูกต้องจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38

เป็นต้น

3.บันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพในรายละเอียดที่เป็นพฤติกรรมของผู้เรียน อาทิ

1) พฤติกรรมของผู้เรียน

2) ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

4.นำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน

5.สรุปผลการแก้ไขปัญหาตามที่ได้เสนอไว้ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์เอกสาร ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการสอน โดยครูบูชารัตน์ โพธิศิริ

ขอบคุณที่มา : ครูอาชีพดอทคอม – ครูอาชีพดอทคอม (kruachieve.com)

บทความก่อนหน้านี้แจกฟรีไฟล์แฟ้มสะสมผลงานแบบ 3 แผ่นพับ ประกอบการสอบสัมภาษณ์ หรือการประเมินต่าง ๆ ดาวน์โหลดฟรี
บทความถัดไปแจกไฟล์ PowerPoint สมุดฝึกเขียนพยัญชนะไทย ก-ฮ แบบตาราง ขนาดเล่มขนาด A5 ไฟล์ PowerPoint .ppt แก้ไขได้