แจกไฟล์

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมฯ

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมฯ

แอดมินได้ทำการเรียบเรียงตัวอย่างชุดนี้ ด้วยข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมฯ ที่ได้ออกสอบมาแล้ว เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในแต่ละระดับชั้นจะประกอบไปด้วย ตัวอย่างที่ ๑-๓, ใบกระดาษแบบกระทู้ตรี และข้อสอบกระทู้ตรีที่ออกปีที่แล้ว ข้อสอบธรรมศึกษา พร้อมเฉลย กระทู้ธรรมชั้นตรี doc ดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมฯ

วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม

มีขั้นตอนในการเขียน ๗ ขั้นตอน ดังนี้ (ที่มา :: ปวิชฺโช | ติวเข้มเตรียมสอบธรรมสนามหลวง (pravitcho.com))

ขั้นตอนที่ ๑ : เขียนสุภาษิตบทตั้ง
ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งคำบาลีและคำแปลภาษาไทย โดยเฉพาะคำแปลภาษาไทยสามารถเขียนให้เยื้องจากคำบาลีได้ประมา ๒-๓ ตัวอักษร หรือให้พองาม

Related Articles

ขั้นตอนที่ ๒ : การเขียนคำอารัมบท

ตรงคำว่ บัดนี้จักได้อธิบายขยายความ…ฯ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ (๕-๖ ตัวอักษร หรือให้ดูเหมาะสม

ขั้นตอนที่ ๓ : อธิบายสุภาษิตบทตั้ง
การเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ สังเกตการย่อหน้าให้ตรงกับย่อหน้าอารัมภบท (ในขั้นตอนที่ ๒) และเริ่มเขียนอธิบายไม่ควรต่ำกว่า ๘ บรรทัด (ประมาณ๘-๑๐ บรรทัด)

ขั้นตอนที่ ๔ : เขียนสุภาษิตบทเชื่อม
ให้เขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเหมือนการเขียนสุภาษิตบทตั้ง ซึ่งก่อนที่จะยกสุภาษิตมาเชื่อมต้องบอกที่มาของสุภาษิตบทเชื่อมนั้นด้วย เช่นว่า “สมดังสุภาษิตที่มาใน…ขุททกนิกาย.ธรรมบท..ว่า และก่อนที่จะเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทเชื่อม (ประมาณ ๘-๑๐ บรรทัด) ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้น บรรทัดใหม่เหมือนขั้นตอนที่ ๒,๓

ขั้นตอนที่ ๕ : เขียนสรุปกระทู้
การเขียนสรุปความ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรดใหม่ แล้วเขียนคำว่า สรุปความว่า…..ฯ การเขียนสรุปนั้นไม่ควรต่ำกว่า ๕ บรรทัด และไม่ควรเกิน ๘ บรรทัด

ขั้นตอนที่ ๖ : ปิดสรุปความ
เมื่อเขียนสรุปความในขั้นตอนที่ 4 จบลงแล้ว ให้ต่อด้วยคำว่า สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า…ฯ แล้วยกสุภาษิตบทตั้งมาปิดอีกที่ การเขียนสุภาษิตก็ให้เขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ และ ๔

ขั้นตอนที่ ๗ : บรรทัดสุดท้าย
ในบรรทัดสุดท้ายให้เขียนคำว่า “มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ”

ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมฯ
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมฯ มัธยมฯ และอุดมฯ

๑.ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธศ.ตรี ประถมฯ ๖๕

ตัวอย่างที่ ๑ https://is.gd/Zu7xeF

ตัวอย่างที่ ๒ https://is.gd/5SKooR

ตัวอย่างที่ ๓ https://is.gd/pyvcYn

กระดาษแบบ ธศ.ตรี ประถมฯ https://is.gd/Ttt27M

ข้อสอบกระทู้ ธศ.ตรี ประถม ๖๕ https://is.gd/aFXnE2

๒.ตัวอย่าง การเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมธศ.ตรี มัธยมฯ ๖๕

ตัวอย่างที่ ๑ https://is.gd/IS1DJy

ตัวอย่างที่ ๒ https://is.gd/HQ5WbU

ตัวอย่างที่ ๓ https://is.gd/UU0Sya

กระดาษแบบ ธศ.ตรี มัธยมฯ https://is.gd/WeDU3v

ข้อสอบกระทู้ ธศ.ตรี มัธยมฯ ๖๕ https://is.gd/Q4rEZ4

๓.ตัวอย่าง การเขียนเรียงความ แก้กระทู้ธรรม ธศ.ตรี อุดมฯ ๖๕

ตัวอย่างที่ ๑ https://is.gd/SXnDV8

ตัวอย่างที่ ๒ https://is.gd/uTY0PM

ตัวอย่างที่ ๓ https://is.gd/i3SXKa

กระดาษแบบ ธศ.ตรีอุดมฯ https://is.gd/ZHTgzM

ข้อสอบกระทู้ ธศ.ตรี อุดมฯ ๖๕ https://is.gd/x8kNAg

ขอบคุณที่มา :: ข้อสอบเก่า ข้อสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก คู่มือการสอนธรรมศึกษา ติว  

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!