Uncategorized

ด่วน!! ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรมวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ด่วน!! ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรมวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

📣คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566
“พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

เรื่อง การใช้กระบวนการ Active Learning เพื่อแก้ปัญหาการเรียนที่ถดถอย (Learning loss)

💭ผู้ร่วมเสวนา​

  1. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านพัฒนาวิชาชีพ
  2. นายเอกอรรถพล อินทวิวัฒน์ ครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  3. นางสาวกุลธิดา มูลตรีแก้ว ​ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม จ.มหาสารคาม มัธยมศึกษา

​4. นางสาวอภิญญา สีเสน​ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จ.มหาสารคาม (มัธยมศึกษา)

Related Articles
  1. นายธนกฤต ทิพยะเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา จ.ร้อยเอ็ด (ประถมศึกษา)

ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวอรพิมพ์ รักษาผล นักพูดสร้างแรงบันดาลใจวิทยากร พัฒนาทักษะการพูด และ การสื่อสาร

📆ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น.

💻ผ่าน Zoom webinar
จำนวน 1,000 คน

และ 📱ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook คุรุสภา

📌ลงทะเบียน https://bit.ly/3gYnTtg

📝โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom webinar จะได้รับเกียรติบัตรเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!