event

ด่วน ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วย กระบวนการActiveLearning ผ่านระบบออนไลน์ 2566

ด่วน ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วย กระบวนการActiveLearning ผ่านระบบออนไลน์ 2566

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วย กระบวนการActiveLearning ผ่านระบบออนไลน์ รับเกียรติบัตร 5 ใบจากกระทรวงศึกษาธิการ


*เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพลิกโฉมการศึกษา : ประสบการณ์จริงของห้องเรียนและการบริหารโรงเรียน (ICT for Education Transformation : Classroom practice and School management experiences)

*ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media Ability) 

*การจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล (Personal cyber security management) 

*การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 

*กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act) 

ขั้นตอนการอบรมและรับเกียรติบัตร

1.ลงทะเบียนในลิ้งก์ด้านล่าง

2. คลิกรับชมย้อนหลัง

3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

4.ทำแบบทดสอบหลังเรียน

5.คลิกโหลดเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเรียนในวันที่อบรมออนไลน์ได้และท่านได้ลงทะเบียนเรียนแล้วระบบจะเปิดให้ทำการเข้าเรียนย้อนหลังผ่านช่องทาง youtube 
และทำ pretest, postest และแบบประเมิน ได้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

ขอบคุณ :: ที่มา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!