แจกไฟล์

ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูควรมีครับ ตัวชี้วัดระหว่างทาง & ปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ จะมีประโยชน์มาก สำหรับการออกแบบจุดประสงค์การเรียนรู้ และ การออกแบบการวัดการประเมินผลครับ

สพฐ.ได้ประกาศการใช้ ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง2551 โดยกำหนดเป็น ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลนักเรียนของครูมีความยืดหยุ่น คล่องตัว และนักเรียนแต่ละคนได้ปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อการพัฒนาตนเองให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะและสมรรถะการเรียนรู้ที่สำคัญจำเป็น ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ประเทศชาติและสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ

คุณครู มีความมั่นใจในการออกแบบการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถ วัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนจนเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล และดำเนินการตัดสินผลการเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบวัดผลที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างมั่นใจนะคะ

การใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางที่กำหนดมานี้ คุณครูต้องสามารถออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้โดยยึด ผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน(Outcome Based Education) เพราะตัวชี้วัดปลายทางส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมการเรียน การคิดและการทำงานระดับสูง ที่คาดหวังให้นักเรียนแต่ละคนสามารถนำองค์ความรู้ (K,S,A)สำคัญๆ มีคุณค่าและความหมาย มาประยุกต์เชื่อมโยงใช้ใน บริบท(Context)จริงของนักเรียนได้อย่างสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้อิง ตัวชี้วัดปลายทาง(Outcome Based Instruction)นี้ครูผู้สอนต้องออกแบบหลักสูตรและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือปฎิบัติจริงตามแนวคิดหลักการ Active Learning จนเกิด “ผลผลิต ผลงาน(Product)และหรือผลการปฏิบัติ(Performamce)”ที่คุณครูสามารถสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นจริงของนักเรียนแต่ละคน ในด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ ความคิด พฤติกรรม หรือคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตรที่มีพัฒนาการเรียนรู้สูงขึ้นทุกด้าน

ตามที่คุณครูจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA1 ไว้ ทั้งด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูและด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของนักเรียนเป็นไปตามประเด็นที่ท้าทายทั้งร้อยละเชิงปริมาณและคุณภาพที่กำหนดไว้จริง

ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน สถานศึกษาและคณะครูต้องดำเนินการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นเป้าหมายและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จเพื่อการประกันคุณภาพที่ต้องเกิดขึ้นจริงกับนักเรียนเป็นรายบุคคล

ครูผู้สอน ต้องนำเป้าหมายการเรียนรู้ที่โรงเรียนกำหนดไปสู่การออกแบบหลักสูตรให้สัมพันธ์กับตัวชี้วัดระหว่างเรียนและตัวชี้วัดปลายทางที่ สพฐ.ประกาศใช้ใหม่นี้ แล้วนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้อิงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องครอบคลุมตัวชี้วัดปลายทาง กิจกรรมการเรียนรู้จึงต้องเน้นความแตกต่างของนักเรียนแต่ละกลุ่มสภาพ นวัตกรรมการเรียนรู้ต้องเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ

ผ่านกระบวนการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอจน นักเรียนประสบความสำเร็จ ในการเรียนรู้นะคะ

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทางและเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน

ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลด ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง

ดาวน์โหลดไฟล์ word และไฟล์ pdf

ที่มา :: Facebook เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!