ภาษาไทยแจกไฟล์

แจกไฟล์ ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4  เกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ  ที่กำหนดให้   การแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นนโยบายเร่งด่วนและสำคัญยิ่ง  เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินประเมินผลการศึกษา      โดยกลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  จึงจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขึ้น โดยคัดเลือก ครูผู้สอนภาษาไทย ที่มีผลงานดีเด่น มาจัดทำเครื่องมือวิจัยพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย  เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา  ซึ่งได้แก่ ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่แบบสอบถามผู้บริหารครูและนักเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านการเขียน     โดยที่ชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยจะประกอบไปด้วยชุดฝึก 4  ชุดได้แก่

  • ชุดที่ 1  รู้รูป
  • ชุดที่  2 สรุปคำ
  • ชุดที่ 3 นำประโยคเรียนรู้
  • ชุดที่ 4  สู่การอ่านอย่างสร้างสรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ขอบคุณทีมวิจัยพัฒนาเครื่องมือทุกท่านที่ทุ่มเทกำลังความรู้ ความคิด สติปัญญาจนเกิดชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ชุดนี้ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูผู้สอนภาษาไทยจะนำเอาไปใช้เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างจริงจังเพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนเป็นสำคัญ

คำชี้แจง

ชุดพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนชุดรู้รูปชุดนี้  ใช้สำหรับการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักรูปตัวอักษรไทย  อันได้แก่  พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์  ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด ๗ กิจกรรม มีรายละเอียดและขั้นตอนการนำไปจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน  ดังนี้

            กิจกรรมที่ ๑   รู้รูปพยัญชนะ  มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 1  กิจกรรม  คือ

                        กิจกรรมที่ ๑.๑             เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้จักการออกเสียง เช่น   ก   เน้นให้รู้จักว่า จะต้องออกเสียง  กอ   ไม่ใช่  ก  ไก่   แต่สาเหตุที่อ่านว่า  ก  เนื่องจากว่า   ก    สามารถนำมาเขียนคำว่า ไก่ ได้และเป็นคำที่จำง่าย  ดังนั้นควรชี้ให้ทราบว่า   ก   สามารถเขียนคำว่า  กุ้ง    กา    จึงอาจสอนว่า   ก   กุ้ง      ก    กา       ก      กิน   ได้    นอกจากสอนอ่านออกเสียงแล้วผู้สอนยังต้องฝึกเขียนโดยลากเส้นให้ถูกต้องด้วย

            กิจกรรมที่ ๒   เป็นการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมที่  ๑   มีทั้งหมด  ๑๒  กิจกรรม คือ

                        กิจกรรมที่ ๒.๑-๒.๑๑  ให้นักเรียนโยงภาพที่ออกเสียงพยัญชนะให้ตรงกัน

                        กิจกรรมที่ ๒.๑๒         ให้เขียนพยัญชนะที่ขาดไป

            กิจกรรมที่ ๓   เป็นการรู้รูปสระ  มีทั้งหมด ๒๘  เสียง    โดยการฝึกอ่านออกเสียง  จำรูป เขียนรูปและตำแหน่งในการวางสระ  ในที่นี้ให้ผู้เรียนรู้จักสระในรูปที่เป็นสระเดี่ยวและสระผสมสามารถนำมาผสมกับตัวพยัญชนะได้เลย เมื่อสอนออกเสียงแล้วให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางตำแหน่งของสระให้ถูกต้อง

            กิจกรรมที่ ๔   เป็นการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมที่  ๓   มีทั้งหมด  ๔  กิจกรรม  ซึ่งทั้ง ๔  กิจกรรมนี้ ครูผู้สอนจะต้องอ่านเสียงสระให้ผู้เรียนฟังตามคำชี้แจงท้ายกิจกรรม

            กิจกรรมที่ ๕   เป็นการรู้จักรูปวรรณยุกต์  ยังไม่มีการฝึกผัน   จากนั้นเป็นการฝึกลากเส้นวรรณยุกต์ 

            กิจกรรมที่ ๖   เป็นการฝึกวางวรรณยุกต์โดยครูอธิบายวิธีการวางวรรณยุกต์ให้ตรงพยัญชนะหรือสระแต่ละลักษณะ

            กิจกรรมที่ ๗  เป็นการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมเรื่องวรรณยุกต์แล้ว 

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ขอบคุณไฟล์ :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!