เอกสารแจกไฟล์

ดาวน์โหลด แนวทางการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลด แนวทางการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. เผยแพร่เอกสาร แนวทางการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

เอกสาร และสื่อประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับให้ครู และผู้สนใจ นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก

ดาวน์โหลด แนวทางการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

พระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานหนังสือ เรื่อง จิตตนคร นครหลวงของโลก และ เรื่อง สัมมาทิฏฐิ พระนิพนธ์ในสมด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวทฒโน) ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔,000 ชุด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำ “แนวทางการนำหนังสือ จิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ที่มาและความสำคัญ ขอบข่ายเนื้อหาของจิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ และแนวทางการนำหนังสือไปใช้ในสถานศึกษา ให้ใช้ควบคู่กับหนังสือทั้งสองเรื่องตังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถข้าถึงเนื้อหาของหนังสือได้สะดวกรวดเร็วตามความสนใจ นำความรู้หลักคิดและแนวทางปฏิบัติตนที่ได้รับจากหนังสือ จิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานขอชอบคุณคณะผู้จัดทำเอกสาร รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่ให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเอกสารนี้ จนทำให้การจัดทำเอกสารฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลด แนวทางการนำหนังสือจิตตนคร นครหลวงของโลก และ สัมมาทิฏฐิ ไปใช้ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ขอบคุณที่มา :: วิษณุ ผอ.สวก.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!