คู่มือ

แจกฟรี คู่มือDMC65 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

แจกฟรี คู่มือDMC65 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

แจกฟรี คู่มือDMC65 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

คู่มือDMC65

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
(Data Management Center : DMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน
ณ วันที่ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน
การบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (DataManagement Center : DMC)
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับโรงเรียน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล
ส่วนที่ 2 การบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 การบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 4 ระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่า คู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดทาข้อมูลกับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ความสำคัญของระบบ DMC

เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป

รายละเอียดการบันทึกข้อมูล

ตัวอย่างคู่มือ DMC 2565

คำนำและสารบัญ

การลงทะเบียนใช้งานระบบ

>> เข้าลงทะเบียนได้ที่ <<
เจ้าหน้าที่ DMC ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ SCHOOL_MANAGER
ผู้อำนวยการโรงเรียน ลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้ SCHOOL_DIRECTOR

ขอบคุณ Facebook : รักครูดอทคอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!