แจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ดาวน์โหลด คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) จัดทำโดย กระทรวงสาธารณสุข

DSPM 2562 คู่มือฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเต็กปฐมวัยเล่มนี้ นอกจากได้รับการพัฒนาให้ผู้รักเด็กทั้งหลาย ใช้เฝ้าระวังการเจริญเติบโตและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสวัยแล้ว ยังให้โอกาสเด็กบางคนแสดงความสามารถ ที่ล้ำหน้ากว่าอายุในบางเรื่องได้ โดยเฉพาะความเป็นผู้นำที่กล้าแสดงออกในทางที่ดี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์และหลายประสบการณ์จาก ารเลี้ยงดูยืนยันว่า ภาวะผู้นำ (leadership) สามารถสร้างได้และฝึกได้ เพียงแต่เริ่มจากการที่พ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ให้เวลากับความสัมพันธ์ที่มีต่อเด็ก (Attachment) และสนับสนุนให้เต็กมืโอกาสเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ทำให้เต็กเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพที่มี เมื่อได้รับการฝึกทักษะด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skill Training แล้วสิ่งที่ประเทศไทยขาดแคลนคือ นวัตกรรม (Innovation) ก็จะตามมา หากการฝึกภาษาที่สอง (Second language) เช่น ภาษาอังกฤษ ได้รับการเอาใจใส่อย่างจริงจังในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ก็จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองอย่างดี และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ความหวังของการดูแลเด็ก มิใช่ต้องการให้เด็กฉลาดและผูกติดอยู่กับการมี IQ มากน้อยแไหน แต่ปัจจุบันการฝึกเด็กปฐมวัยด้วยทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จ ทั้งการเรียน การทำงาน และความรับผิดชอบในสังคมคือ Executive Functions (EF) ด้วยการยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory control) ไม่ทำในสิ่งไม่ดีจากข้อมูลที่สั่งสมไว้ (Working Memory) จนสามารถปรับเปลี่ยนกสวิธีการดำเนินงาน (Cognitive flexibility) ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน DSPM 2562 นี้ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะ EF ติดดาว อยู่ถึง 30 ข้อ

สำหรับเด็กที่มีแววเป็นผู้นำ ยิ่งต้องพยายามเอาใจใส่เรื่องการควบคุมอารมณ์ ให้รู้เรารู้เขา (Emotional intelligence) เพื่อการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จด้วยการตัดสินใจที่ดี (Better decision Making) ยิ่งเป็นผู้นำระดับสูงจะทำอะไรก็ส่งผลกระทบมาก จำเป็นต้องฝึกทักษะด้านจริยธรรม (Ethical leadership) ให้ติดตัวเพื่อการป้องกันการทุจริตเมื่อมีความรับผิดชอบสูงขึ้น

ภาพที่งามที่สุดยังไม่เคยถูกวาด เพลงที่เพราะที่สุดยังไม่เคยถูกประพัน โอกาสการพัฒนา DSPM ยังเปิดกว้างอยู่เสมอ และถึง DSPM จะไมใช่คู่มือที่ดีที่สุด แต่การได้เป็นคู่มือของ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คณะผู้จัดทำก็ถือว่าเป็นความภูมิใจยิ่งแล้ว

ดาวน์โหลด คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลด คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลด คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลด คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ขอบคุณที่มา :: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!