แจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

ลูกเสือสำรอง คือ ลูกเสือรุ่นเล็กประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 8 – 11 ปี หรือกำลังเรียนอยู่ระดับชั้นประถมปีที่ 1 – 4 และเมื่อเข้าเป็นลูกเสือสำรองแล้ว จะได้รับความสนุกสนาน ร่าเริง มีร่างกายแข็งแรงเข้ากับเพื่อนฝูงได้ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีระเบียบวินัย ซึ่งจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป ลูกเสือสำรอง มีชื่อในภาษาอังกฤษที่แปลว่า “ลูกหมาป่า” หมายถึง หมาป่าที่มีอายุน้อย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ โดยให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตามคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง

กิจกรรมการเรียนรู้ ดาวดวงที่ ๑ วิชาเตรียมลูกเสือสำรองปฐมนิเทศ นิทานเมาคลี เลียนแบบตัวละคร กิจการลูกเสือสำรองทำแกรนด์ฮาวล์
ระเบียบแถวเบื้องต้น ทำความเคารพรายบุคคลและการจับมือซ้าย คติพจน์คำปฏิญาณและกฎ

กิจกรรมการเรียนรู้ ดาวดวงที่ ๒ วิชาปฐมนิเทศ

กิจกรรมการเรียนรู้ ดาวดวงที่ ๓ วิชาปฐมนิเทศ

ในการจัดทำคู่มือดังกล่าว มีคณะอนุกรรมการ ได้ระดมความคิด ความรู้ในการดำเนินงานจนสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยโดยมุ่งหวังเผยแพร่ให้สถานศึกษาใช้เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง จำนวน ๑๓ เล่มได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพต่อไป

รายการไฟล์คู่มือ กิจกรรมลูกเสือสำรอง มี อะไรบ้าง

 1. เตรียมลูกเสือสำรอง
 2. อนามัย
 3. ความสามารถเชิงทักษะ
 4. การเดินทางสำรวจ
 5. การค้นหาธรรมชาติ
 6. ความปลอดภัย
 7. บริการ
 8. ธงและประเทศต่าง ๆ
 9. การฝีมือ
 10. กิจกรรมกลางแจ้ง
 11. การบันเทิง
 12. การผูกเงื่อน

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – เตรียมลูกเสือสำรอง

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – อนามัย

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – ความสามารถเชิงทักษะ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – การสำรวจ การเดินทางสำรวจ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – การค้นหาธรรมชาติ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – ความปลอดภัย

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – บริการ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – ธงและประเทศต่าง ๆ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – การฝีมือ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – กิจกรรมกลางแจ้ง

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – การบันเทิง

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง – การผูกเงื่อน

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง คู่มือลูกเสือสำรอง โดย สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

ขอขอบคุณผู้จัดทำ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!