แจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ไฟล์เวิร์ด doc โดย สพป.นครนายก

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ไฟล์เวิร์ด doc โดย สพป.นครนายก

ปัญหาสถานศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่จัดอยู่ในระดับต้น ๆ ได้แก่ ปัญหาการดื่มสุรา  สูบบุหรี่ ปัญหาชู้สาว ปัญหาสื่อลามก ปัญหาหนีเรียน ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาติดเกมส์ ปัญหาติดการพนัน ปัญหายาเสพติด  ปัญหาฟุ่มเฟือยและวัตถุนิยมเกินฐานะ จากปัญหาในสถานศึกษาเหล่านี้ขยายไปสู่ปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องเข้ามาช่วยกันแก้ไข โดยเฉพาะ ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอุบัติภัย และอีกหลากหลายปัญหาที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยง ต้องเฝ้าระวังทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณภาพ จริยธรรม มีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูประจำชั้น ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว เป็นหลักสำคัญและกลุ่มเพื่อน (PEER GROUP) เป็นพลังสำคัญอันหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยจัดให้มีโครงการห้องเรียนสีขาว โดยนักเรียนแกนนำ ถ่ายทอดความรู้ ตักเตือน กระตุ้นเตือนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน จึงเป็นภารกิจกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือดำเนินการในสถานศึกษา

คู่มือแนวทางในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวฉบับนี้  จะช่วยให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปประยุกต์ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถานศึกษา  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกได้ปรับจากคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับสถานศึกษา

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ไฟล์เวิร์ด doc โดย สพป.นครนายก
คู่มือดำเนินงานห้องเรียนสีขาว
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ไฟล์เวิร์ด doc โดย สพป.นครนายก
คู่มือดำเนินงานห้องเรียนสีขาว

กระบวนการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว

แผนงานกระบวนการรายละเอียดการดาเนินงาน
ระยะที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน แผนเตรียมการ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมคณะกรรมการ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ1. แต่งตั้งคณะทำงานห้องเรียนสีขาว(ทีมงานในห้อง) ประกอบด้วย ครูประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง ๔ ฝ่ายให้แกนนำช่วยเหลือเพื่อน 2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ คณะบุคลากร มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินผลการดำเนินงานในสถานศึกษา เพื่อประเมินตนเอง 3. จัดทำแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานอำนวยการ กำกับติดตามอย่างจริงจัง ตลอดปีการศึกษา
ระยะที่ ๒ เปิดภาคเรียน แผนปฏิบัติการ๑. การมอบนโยบาย ๒. พิธีลงนาม MOU ๓. การจัดอบรมแกนนำ ๔. นักเรียน แกนนำ จัดสภาพแวดล้อมและปฏิบัติการ ๕. ครู อาจารย์ทุกกลุ่มสาระร่วมปฏิบัติการมอบหมายฝ่ายการเรียน ๖. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน ห้องเรียนสีขาว1. นักเรียน  นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ๒. จัดพิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ๓. จัดอบรมให้นักเรียน แกนนำห้องเรียนสีขาวมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานและมอบหมายความรับผิดชอบทั้ง ๔ ฝ่าย ๔. นักเรียน แกนนำปฏิบัติการด้วยกระบวนการ PDCAจัดห้องเรียนสีขาว จัดประชุมคณะทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาและดำเนินงาน ๕. ครู อาจารย์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว โดยมอบหมายงานวิชาการให้นักเรียนแกนนำรับผิดชอบและดำเนินการดูแลช่วยเหลือเพื่อน ๖. หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้นทั้ง ๔ ฝ่าย จดบันทึกเหตุการณ์ในการปฏิบัติงานและลงนามรับรองโดยหัวหน้าชั้น และครูประจำชั้นอาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามรับรองการปฏิบัติงานทุกวัน
แผนงานกระบวนการรายละเอียดการดาเนินงาน
ระยะที่ 3 ปิดภาคเรียน แผนประเมินผลงาน๑. สถานศึกษาประเมินตนเอง ๒. ประชุมคณะกรรมการประเมิน ผลการดำเนินงาน ๓. แจ้งสถานศึกษาและดำเนินการ ประเมินผลงาน ๔. การประเมินผลงานประกอบด้วย กระบวนการ ๒ กระบวนการ คือ ๑) เอกสารผลงาน ๒) ผลงานเชิงประจักษ์สภาพ ห้องเรียนสีขาว/แผนกสีขาว 5. ส่งผลการประเมิน๑. สถานศึกษาประเมินตนเอง  ๒. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ ดำเนินงานห้องเรียนสีขาว กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน และ มอบหมายหน้าที่แต่ละบุคคลที่เป็นกรรมการเพื่อความเป็น เอกภาพในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดเวลาการประเมินผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ๔. คณะกรรมการประเมินผลงาน พิจารณาผลงานจากกระบวนการ ๒ กระบวนการ คือ ๑) เอกสารผลงานประกอบด้วยแผนปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว  ผลสัมฤทธิ์ด้านต่างๆ คาสั่ง ภาพกิจกรรม เป็นต้น ๒) ผลงานเชิงประจักษ์  สัมภาษณ์นักเรียน ดูสภาพห้องเรียน ๕. คณะกรรมการประเมินผลงานแจ้งผู้อำนวยสถานศึกษา  
ระยะที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑-๒ แผนติดตาม๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ห้องเรียนสีขาว ๒. สรุปรายงาน1.คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ๒ เดือน ต่อ ๑ ครั้ง 2.สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ต้นสังกัดทราบเพื่อพิจารณา ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน
แผนงานมาตรการ เสริมสร้างแรงจูงใจ1.เกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ๒. พิจารณาบำเหน็จความชอบ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด1.ประกาศผล/มอบเกียรติบัตร 2.พิจารณาความชอบกรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น

๓. บทบาทการบริหารจัดการห้องเรียนสีขาว

การดำเนินงานห้องเรียนสีขาวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อให้สถานศึกษาปลอดสิ่งเสพ  และอบายมุขในระดับสถานศึกษา  ประกอบด้วย ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ได้แก่

๓.๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยการประชุมและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบคณะทำงาน มอบนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมการประกวด ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานเสนอตามลำดับ พร้อมทั้งเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปสู่การแก้ไขห้องเรียนสีขาวให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง

๓.๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา/ครูแนะแนว และคณะครู มีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน และให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เฝ้าระวังสอดส่องดูแล  รับทราบปัญหา นำเสนอผู้บริหารให้รับทราบ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาทั่วไป

๓.๑.๓ นักเรียนแกนนำ และคณะนักเรียน มีภาระหน้าที่ในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามโครงสร้าง และจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย และองค์ความรู้จากการอบรม สำหรับนักเรียน ทุกคนในห้องเรียนต้องให้ความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นสถานศึกษาสีขาว

มาตรการเสริมแรงห้องเรียนสีขาว

๑. สถานศึกษาจัดให้มีการประกวดห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม ครูอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูแนะแนวและนักเรียนแกนนำ จะได้รับเกียรติบัตรจากสถานศึกษา

๒. บุคลากรที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวและมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการจะเสนอผลงาน      เพื่อพิจารณารับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจากสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ

ดาวน์โหลดคู่มือห้องเรียนสีขาว

ขอบคุณที่มา :: สพป.นครนายก

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!