คู่มือ

ดาวน์โหลด คู่มือข้อมูลระบบการศึกษาการพัฒนาครูและการพัฒนาโรงเรียน จาก สพฐ. 2565

ดาวน์โหลด คู่มือข้อมูลระบบการศึกษาการพัฒนาครูและการพัฒนาโรงเรียน จาก สพฐ. 2565

คู่มือข้อมูลระบบการ

1. เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลระบบการศึกษา
ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นนโยบายและการบริหาร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษา
2. ข้อมูลการพัฒนาครู ประกอบด้วย  แนวทางการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการ Up skill- Re skill ตลอดจนการสร้าง New skill
3. ข้อมูลการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำนักทุกสำนัก และหน่วยงานเทียบเท่าสำนัก ที่ร่วมให้ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนทำให้มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กความสามารถพิเศษ รวมถึงเด็กพิการ
ตั้งแต่แรกพบความพิการจนถึงอายุ 18 ปี โดยกำหนดนโยบาย แผน และการดำเนินงานของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัด

การทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตครู

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการกำหนดกรอบความต้องการครูตามสาขาวิชาเอก
โดยใช้อัตราครูที่เกษียณอายุราชการในการรองรับการบรรจุ จำนวน 25% ของอัตราครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อนำเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

การกำกับบุคคลภายนอกเข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียน

1. การจัดโครงการหรือกิจกรรมต้องเป็นไปตามกรอบที่ สพฐ. กำหนดสำหรับการรายงานหน่วยงานภายนอกระดับชาติ ได้แก่ การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ eMENSCR รายงานการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์โควิด-19 และรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร.

2. โครงการ/กิจกรรมใด นอกเหนือจากที่ สพฐ.กำหนด สถานศึกษาต้องพิจารณาวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม นั้น เป็นสำคัญลำดับแรก ซึ่งจะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระงานครู และไม่เกิดผลกระทบ
ต่อการจัดการเรียนการสอน และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพฐ. ทราบตามลำดับ

3. ควรให้ความสำคัญ ตระหนัก และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับทางการเมือง ความมั่นคง และสถาบันหลักของชาติ สถานศึกษาจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
โดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หากโครงการ/กิจกรรมใด นอกเหนือหรือเกินกว่าอำนาจ
ที่จะพิจารณาได้ ให้ขออนุญาตต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามลำดับ

สารบัญการพัฒนาครูและการพัฒนาโรงเรียน

สารบัญการพัฒนาครูและการพัฒนาโรงเรียน

ขอบคุณ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!