แจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 อธิบายถึงเหตุผลและความสำคัญ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและโครงสร้างเครื่องมือ กรอบแนวคิดในการประเมินการบริหารจัดการระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดการระดับสนามสอบ การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบเอกสารประกอบการประเมิน ตารางสอบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ เพื่อให้การดำเนินการประเมินมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ และถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนทั้งในระดับรายบุคคล ระดับสถานศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา
ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา

เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!