เอกสาร

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนที่ 1 บทนำ

 1. ความเป็นมา
 2. เจตนารมณ์
 3. วัตถุประสงค์
 4. นิยามศัพท์

ส่วนที่ 2 บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 3. โรงเรียน
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

Related Articles
 1. แนวทางการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
 2. แนวทางการจัดอาหารกลางวัน
  2.1 กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
  2.2 กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
  2.3 การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ).

ส่วนที่ 4 แนวทางการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

 1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch (TSL)
 2. การจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch (TSL)
 3. แนวทางการจัดอาหารกลางวันตามมาตรฐานอาหารกลางวัน
 4. แนวทางการตักอาหารกลางวันที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนวัยเรียน.

ส่วนที่ 5 แนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ส่วนที่ 6 คำถามที่พบบ่อย (Frequency Question & Answer)

 1. คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch
 2. คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน

ตัวอย่างไฟล์

คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณไฟล์ : สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!