คู่มือเอกสารแจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

พระราชบัญญัติการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ กำหนดให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้ง ๓ กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม และโรงเรียนเฉพาะความพิการ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอขอบพระคุณ ดร.เบญจา ชลธาร์นนท์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ผศ.วาระดี ชาญวิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร. จรรยา ชื่นเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ดร.นลินรัตน์ อภิชาต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนางพนิดา รัตนไพโรจน์ สถาบันราชานุกูล ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวช้องทุกท่าน

ที่ทำให้การจัดทำคู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการจัดทำแผนการจัดกรศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน สำหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ขอบคุณที่มา : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!