แจกไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สพฐ.

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สพฐ.

  • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
  • กฎกระทรวง
  • คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สพฐ.

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ

มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!