เอกสารคู่มือ

แจกฟรี คู่มือการคัดเลือกศน.(ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ) ปี 2565

แจกฟรี คู่มือการคัดเลือกศน.(ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ) ปี 2565

ไฟล์คู่มือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๖/ว ๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ศึกษานิเทศก์คือ

ศึกษานิเทศก์ (Supervisor) คือ ผู้ทำหน้าที่นิเทศ แนะนำ ชี้นำ กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ ความตระหนักและมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด เช่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นต้น (สุพักตร์ พิบูลย์.2560 : ออนไลน์)ศึกษานิเทศก์ ต้องเก่งในเชิงวิชาการเป็นอย่างมาก จะต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้มีความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่องโดยศึกษานิเทศก์ จะต้อง : –

  1. มีความรู้-แตกฉาน ลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ เรื่องที่จะทำการนิเทศ
  2. มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับครู ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ องค์กรเครือข่าย
  3. มีทักษะในการวิจัยเชิงประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ สามารถใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และชี้แนะ
  4. จุดเด่น จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในโครงการหรือปฏิบัติการใด ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  5. มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ ไอ ซีที เพื่อสนับสนุนหรือให้เิอื้อต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน
  6. มีทักษะในการใช้กลไกเครือข่ายหรือส่งเสริมเครือข่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาชีพ

เกณฑ์การตัดสิน

1. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องได้ คะแนนการประเมินด้านผลงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
2. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องได้ คะแนนด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา
แต่ละองค์ประกอบไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

– กรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษามากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษาเท่ากันอีก
ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการที่ ก.ค.ศ. กำหนดอยู่ในลำดับที่ดีกว่า

คู่มือการคัดเลือกศน.

แจกฟรี คู่มือการคัดเลือกศน.(ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ) ปี 2565
แจกฟรี คู่มือการคัดเลือกศน.(ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ) ปี 2565

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!