event

คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพครู เข้ารับการคัดเลือก รางวัล Next Generation Teacher Award 2023 รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

คุรุสภาขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพครู เข้ารับการคัดเลือก รางวัล Next Generation Teacher Award 2023 รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

🔹โดยผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.ผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ยกเว้นอาจารย์ประจำในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

2.มีความประพฤติดี และไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยถูกดำเนินการทางวินัย หรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

3.บรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนเอกชนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองผ่าน Google form ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ www.ksp.or.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือ Link URL ที่ bit.ly/nextgenteacheraward2023

📌 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

📖 แนวทางการคัดเลือกรางวัล Next Generation Teacher Award 2023 >> bit.ly/3GzoElv

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!