แจกไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงาน แบบประวัติและผลงาน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูสุริยา งามเจริญ

แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงาน แบบประวัติและผลงาน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูสุริยา งามเจริญ

ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ การเขียนรายงาน แบบประวัติและผลงาน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ไฟล์ Word แก้ไขได้ ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณครูสุริยา งามเจริญ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป จึงกำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดซูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงาน แบบประวัติและผลงาน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูสุริยา งามเจริญ
แจกไฟล์ ตัวอย่างการเขียนรายงาน แบบประวัติและผลงาน ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดยคุณครูสุริยา งามเจริญ

ขอบคุณไฟล์ : คุณครูสุริยา งามเจริญ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!