event

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.ยะลา เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.ยะลา เขต 2

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of Interest) คือ ??

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ

Related Articles

คำชี้แจง

  1. กรุณาใช้ User Gmail ในการทำแบบทดสอบออนไลน์
  2. หากท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (12 คะแนนขึ้นไป) ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ทันทีผ่าน Gmail (อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที เนื่องจากมีผู้เข้าทดสอบจำนวนมาก)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.ยะลา เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.ยะลา เขต 2

ที่มา :: สพป.ยะลา เขต 2 อ.บันนังสตา จังหวัดยะลา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!