event

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ครูไทย ยุคใหม่ เข้าใจ การเงิน” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online 12 ชั่วโมง เมื่อผ่านการพัฒนาของหลักสูตรแล้วสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ทันที

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสแกน QR Code ได้เลยครับ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการโดยดำเนินการพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้และมีวินัยในการบริหารจัดการการ เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๔๖๖ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Related Articles

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และ Life Coach โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด โค้ชนัตตี้ ณัฐชาต นันทเทิม พัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้มีความเข้าใจ และมีทักษะการวางแผนการบริหารจัดการการเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 9 หน่วยการเรียนรู้ รวมระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ Happy Life Happy Teacher ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ตั้งต้นคิด กำหนดชีวิตใหม่ ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การเงินพอเพียง ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เป็นหนี้อย่างเป็นสุข ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้ทันดิจิทัลและภัยทางการเงิน ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ทวีค่าเงินเกษียณกับ กบข. ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ครบเครื่องเรื่องการออมและลงทุน ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เห็นศักยภาพตน ค้นศักยภาพสร้างเงิน ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ความรุนแรงทางแพ่ง ระยะเวลา ๔๕ นาที

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะทำงานจัดทำหลักสูตรที่ได้ร่วมกันระดมความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตร และหวังว่าหลักสูตรนี้จะสามารถเสริม เติมเต็มความรู้ กระตุ้น เตือน และสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้มีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะการวางแผนการบริหารจัดการการเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อันส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนา หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มช่วงอายุราชการ ๖ – เ๒๕ ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ผ่านระบบ KHURU Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๑. การกรอกใบสมัครเข้ารับการพัฒนา โดยเลือกสมัครเพียง ๑ รุ่น เท่านั้น

๒. กรอกใบสมัครผ่านระบบ QR Code

๓. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประกาศรายชื่อและรับรหัสสำหรับการเข้ารับการพัฒนา

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒0 กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔. ผู้สมัครเข้ากลุ่ม Facebook “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน ๒๐๐๓” ตาม QR Code แนบท้าย เพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสาร แจ้งปัญหา ติดต่อเจ้าหน้าที่ แอดมิน และวิทยากรประจำหลักสูตร

๕ เข้ารับการพัฒนาโดยเข้าระบบ KHURU Online โดยเข้า Googel แล้วพิมพ์คำว่า KHURU Online คลิกไปจะ
ปรากฏ khuruonline – NIDTEP คลิกเข้าไปหน้าจอจะปรากฎ NIDTEP สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา หรือเข้าเว็ปไชต์ http:/www.nidtep.go.th/khuruonline เมื่อเข้าไปแล้วให้ใส่
ชื่อผู้เข้าใช้ ตัวย่อภาษาอังกฤษของจังหวัด + เลขประจำตัวประชาชน
ตัวย่อภาษาอังกฤษของจังหวัดชัยนาท คือ CNT
หัสผ่านให้ใช้เหมือนกันหมดทุกคนคือ 12345@Moe (M เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ .e เป็นตัวพิมพ์เล็ก)
๖. ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้ารับการพัฒนาในรุ่นที่ตนสมัคร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ซึ่งเป็นหลักสูตร Online 12 ชั่วโมง รับเกียรติบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” สำหรับกลุ่มที่มีอายุราชการ 6-25 ปี กำลังเปิดรับสมัคร สนใจสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ ศธจ.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook กลุ่ม ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!