event

สมัครด่วนอบรมออนไลน์ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง เริ่มอบรม 20 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2566

สมัครด่วนอบรมออนไลน์ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง เริ่มอบรม 20 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2566

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน : ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้การวางแผนการเงิน การตรวจสุขภาพการเงิน การจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน และสามารถจัดการการเงินของตนเอง ตลอดจนทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน การค้ำประกัน หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ การไกล่เกลี่ยหนี้ ความรุนแรงทางแพ่ง และเครดิบูโร กลอุบายของภัยทางการเงินและแนวทางการรับมือ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นได้ ถ้ารู้ก่อนจะสามารถจัดการทางการเงินของตนเองได้อย่างบ่ลอดภัย

เนื้อหาในหลักสูตร ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักตัวเอง ระยะเวลา 3 ชั่วโมง

 • ทำไมต้องวางแผนการเงิน
 • งบการเงิน เรื่องง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้
 • การตรวจสุขภาพทางการเงิน
 • หลักการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ดี
 • เคล็ด (ไม่) ลับ จัดการเงิน จัดการชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รู้อะไร ก็ไม่สู้ รู้จักพอ ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

Related Articles
 • หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • การประยุกต์ใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเงิน
 • How to be เศรษฐีพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เป็นหนี้ได้ เป็นหนี้ดี เป็นหนี้แต่พอดี ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

 • ปัญหาหนี้สินของประชาชน
 • ผู้ค้ำประกัน
 • หนี้บัตรเครดิต
 • สินเชื่อเช่าซื้อ
 • ทางด่วนแก้หนี้และคลีนิคแก้หนี้
 • การไกล่เกลี่ยหนี้
 • ความรุนแรงทางแพ่ง
 • รู้จักครดิตบูโร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอย่างยั่งยืน ระยะเวลา 2 ชั่วโมง

 • เริ่มต้นลงทุนอย่างชาญฉลาด
 • ทางเลือกในการลงทุน
 • จัดพอร์ตลงทุนอย่างครูพอเพียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้ทันภัยทางการเงิน ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

 • สถิติและกลอุบายของภัยทางการเงิน
 • ภัยการเงินที่พบบ่อยและแนวทางการรับมือ
 • อินโฟกราฟิกเตือนภัยทางการเงินที่น่าสนใจ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สมัครด่วนอบรมออนไลน์ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง เริ่มอบรม 20 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2566
สมัครด่วนอบรมออนไลน์ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง เริ่มอบรม 20 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครอบรม

ขั้นตอนการสมัครอบรม ปุ่มเขียว

ขั้นตอนการดาวน์โหลดวุฒิบัตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอ เพียง

ขั้นตอนการดาวน์โหลดวุฒิบัตรครูรุ่นใหม่หัวใจพอ เพียง
ขั้นตอนการดาวน์โหลดวุฒิบัตรครูรุ่นใหม่หัวใจ พอ เพียง
 1. คลิกเลือก “ดาวน์โหลดวุฒิบัตร” ดังหมายเลข 1
 2. เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนาของหลักสูตรแล้ว ระบบจะแสดงไฟล์วุฒิบัตรให้ดาวน์โหลด ดังหมายเลข 2
 3. คลิกปุ่ม “View certificte” ดังหมายเลข 3
 4. คลิกปุ่ม “ดาวน์โหลดวุฒิบัตร” ดังหมายเลข 4
 5. ระบบจะแสดงวุฒิบัตรของท่านดังหมายเลข 5

รายละเอียดเพิ่มเติม :: khuruonline (nidtep.go.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!