event

เปิดแล้ว สมัครคัดเลือก รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) รับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2566 

เปิดแล้ว สมัครคัดเลือก รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) รับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2566 

เปิดแล้ว สมัครคัดเลือก รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 ปี 2565 (รุ่นติดตามความเพียร) รับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2566 
เปิดแล้ว สมัครคัดเลือก รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร) รับสมัคร วันที่ 4 มีนาคม 2566 

คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข ๑๒ ปี ๒๕๖๕

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข / เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ในทุกสังกัดการศึกษา ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๙ ในประเภท

ครู
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
2. ดำรงตนปลอดอบายมุข ตามข้อปฏิบัติของอบายมุข ๖ (ดูในเอกสาร ๓ ที่แนบมา)
3. มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน) อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว อย่างน้อย๒ปี
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นชาวพุทธคือศีล๕ หากได้รับเกียรติบัตร

Related Articles

หมายเหตุ ข้อ 1 กรณีถ้าผู้สมัครได้รับโล่ฯ รุ่น๑๐ หรือรุ่น๑๑ แต่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในรุ่น๑-๙ รุ่นใดรุ่นหนึ่ง กรณีเช่นนี้ ในการคัดเลือกจะยึดช้อมูลรางวัสสูงสุดเป็นเกณฑ์คือโล่ฯ ที่ไม่เกินรุ่น๙

ขั้นตอนการสมัคร และการส่งใบสมัคร (ต้องทำทุกข้อ)

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com เพจครูดีไม่มีอบายมุข /เพจ โรงเรียนคำพ่อสอน

2. กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองทุกขั้นตอน ตัวบรรจง อ่านง่าย ให้ครบถ้วนทุกข้อในใบสมัคร เขียนสื่อสารให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ท่านทำ (หากใช้การพิมพ์ส่งมาถือว่าผิดเงื่อนไขการส่งในสมัครจะกรองออกจากการพิจารณา)

3. ติดรูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด ๑ นิ้ว ในใบสมัคร (ติดให้แน่นหนากันหลุดหาย)

4. มีบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุในคำชี้แจงรับรองในใบสมัครครบ ๓ คน พร้อมทั้งเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผู้สมัคร

5. แนบภาพถ่ายโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับโล่ฯ / เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข (สำหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรให้แนบมาทั้งหมดที่เคยได้รับ) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร

6. เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่น ไม่ต้องจัดทำรูปเล่ม

7. ไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง

8. หากโรงเรียนเดียวกันมีผู้ส่งหลายคน สามารถจัดส่งในซองเดียวกันได้

9. ส่งเป็นเอกสาร จ่าหน้าซอง

ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จำกัด
เลขที่ ๕๐๑/๑ ซอยเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
* วงเล็บมุมซองว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ปีที่ ๑๒)

10 เมื่อผู้สมัครจัดส่งเอกสารใบสมัครแล้ว ขอให้ผู้สมัครทำการกรอกข้อมูลของท่าน ในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.com หัวข้อลงทะเบียนส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ พร้อมแนบไฟล์ภาพใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัครเพื่อยืนยันกรณีเอกสารไม่ถึงคณะกรรมการ

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งตามมาเพิ่มภายหลัง

การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข /เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร)

1. เกณฑ์การพิจารณาคัดกรองขั้นที่ดูได้แก่

1.1 ส่งทันตามวันที่กำหนด (พิจารณาจากวันประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร)

1.2 เขียนด้วยลายมือตนเองด้วยตัวบรรจง

1.3 ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อครบถ้วนตามคำชี้แจงและตามที่ระบุในใบสมัคร

1.4 มีผู้รับรองครบถ้วนตามที่กำหนด

1.5 กรอกข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนคำพ่อสอน.om หลังจากส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่ส่งใบสมัครมาในเวปไซต์ด้วย

หมายเหตุ

1..หากผู้สมัครขาดข้อใดข้อหนึ่ง ตามกระบวนการจะกรองออกจากการพิจารณา

2. เกณฑ์การพิจารณาคัดกรอง ขั้นที่๒ ได้แก่

2.1 ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นที่๑

2.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต

2.3 ดำรงตนปลอดอบายมุข ๖

2.4 ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นหากเป็นชาวพุทธคือศีล๕

2.5 มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว อย่างน้อย๒ปี

2.6 มีผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่)
เชิงคุณภาพเป็นรูปธรรมชัดว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม (ไม่เน้นการได้รับรางวัลใดๆ) อาทิ

  • มีตัวบุคคล ชุมชน หรืออื่นๆตามบริบท ได้รับการช่วยเหลือจนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต คุณภาพชุมชน หรืออื่นๆในการลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน)
  • มีกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ หรือกิจกรรมที่ลงถึงตัวกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ ที่ส่งผลต่อการ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน)
  • มีการขยายผล เชิงคุณภาพ และหรือเชิงปริมาณ ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
  • ข้อคิดเห็น(ตามจริง)ของผู้รับรองที่มีต่อผู้สมัคร และผู้รับรองเขียนด้วยลายมือตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร ครูดีไม่มีอบายมุข 2565 ปีที่ 12 (รุ่นติดตามความเพียร)

เอกสาร๑ คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข ๑๒ คลิกดาวน์โหลด

เอกสาร ๒ ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ๑๒  คลิกดาวน์โหลด

เอกสาร ๓ ศึกษาอบายมุข๖ คลิกดาวน์โหลด

ระยะเวลาการส่งใบสมัคร ครูดีไม่มีอบายมุข 2565

๑. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (ดูประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร)

๒. หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารใด ๆ

๓.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และอาสาสมัคร โทร ๑๘๗- ๓๘๔ ๓๙๕๓ / ๐๙๒-๔๒๖ ๔๑๙๗ /ㆍ๘๓-๒๕๔ ๙๙๓๑ / O๙๓-๒๕๓ ๙๕๙๕ /0๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔

หมายเหตุ
๑.ไม่รับการติดต่อสอบถามข้อมูลทางเพจครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจโรงเรียนคำพ่อสอน

๒.การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ผ่านมาทำให้ต้องปรับการรับสมัครจากพ.ศ.๒๕๖๕ มาเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข 2566

ที่มา :: เพจ ครูดีไม่มีอบายมุข

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!