ข้อสอบ

แจกไฟล์ รวมไฟล์ข้อสอบ O-Net ม.6 ทุกวิชา ย้อนหลัง ปี 2559-ปัจจุบัน พร้อมเฉลย

แจกไฟล์ รวมไฟล์ข้อสอบ O-Net ม.6 ทุกวิชา ย้อนหลัง ปี 2559-ปัจจุบัน พร้อมเฉลย

Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู แจกไฟล์ รวมไฟล์ข้อสอบ O-Net ย้อนหลัง ปี 2556-ปัจจุบัน พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดฟรีในลิงก์ด้านล่าง

O-NET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รวมไฟล์ข้อสอบ O-Net ม.6 ทุกวิชา ย้อนหลัง ปี 2559-ปัจจุบัน พร้อมเฉลย

รายการไฟล์

ขอบคุณไฟล์ :: สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (onesqa.or.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!