ข้อสอบ

ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน

ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน

การสอบ National Test (NT) คือ การทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ 1. ความสามารถด้านภาษา (Literacy) 2. ด้านคำนวณ (Numeracy) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป

การจัดสอบจะถูกจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม และจะประกาศผลสอบในเดือนเมษายน โดยจะใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้จัดสอบ และการสอบ National Test  (NT) นั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สอบ หลักจากสอบเสร็จแล้วนั้นผู้สอบจะได้ทราบคะแนนที่ตนเองทำได้และได้ทราบว่าผู้สอบอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ของจำนวนผู้สอบทั้งหมดทั่วประเทศ

ไฟล์ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง

  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2555
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2556
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2557
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2558
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2559
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2560
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2561
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2562
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2563
  • ข้อสอบพร้อมเฉลย NT ป.3 2564
ดาวน์โหลด ไฟล์ข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ย้อนหลัง ปีการศึกษา 2555-ปัจจุบัน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!