ข้อสอบ

แจกแนวข้อสอบ Active Learning กับการเรียนการสอน

Active Learning คืออะไร

การเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร/นำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมบทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควรลดบทาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้

ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning

 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้งองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความ
  ร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด
 4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่า
 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน
 7. ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง

ตัวอย่างวิธีการสอนที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning

 1. แบบระดมสมอง (Brainstorming)
 2. แบบเน้นปัญหา/โครงงาน/กรณีศึกษา (Problem/Project-based Learning/Case Study)
 3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)
 4. แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think – Pair – Share)
 5. แบบสะท้อนความคิด (Student’s Reflection)
 6. แบบตั้งคำถาม (Questioning-based Learning)
 7. แบบใช้เกม (Games-based Learning)

แจกแนวข้อสอบ Active Learning กับการเรียนการสอน

1. Active Learning มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ผู้สอนเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ข. ผู้เรียนเป็นผู้กระทำหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ค. ผู้บริหารลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมกับผู้สอน 
ง. ผู้สอนมีบทบาทสำคัญที่สุดในการชี้แนะผู้เรียน

2การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  มีข้อดีอย่างไร
ก. ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีประสิทธิภาพในการทำงาน
ข. ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนำเสนอผลงานวิชาการ 
ค. ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีขึ้น และสามารถเก็บกักข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไว้ในความทรงจำได้นานขึ้นด้วย
ง. ช่วยให้ผู้สอนมีแรงเสริมหรือแรงจูงใจสำหรับการเรียนการสอน

3. กิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning ในชั้นเรียนนั้นอยู่บนพื้นฐานของทักษะใด
ก. ตา ดู หู ฟัง 
ข. ฟัง ดู ทำตาม
ค. เขียน อ่าน จำ 
ง. พูด ฟัง เขียน อ่าน สะท้อน

4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) คือ
ก.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
ข.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนด  จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิด และนำเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด
ค.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสัยต่างๆ
ง.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากประสบการณ์และการเรียนรู้

5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบแลกเปลี่ยนความคิด คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share

ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบร่วมมือ คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบทบทวนโดยผู้เรียน คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

8. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning รูปแบบวิเคราะห์วีดีโอ คือข้อใด
ก. Think-Pair-Share
ข. Collaborative learning group
ค. Student-led review sessions
ง. Analysis or reactions to videos

9. พื้นฐานแนวคิดของรูปแบบ Active Learning มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ก. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการรู้คิด

ข. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนการคำนวณ
ค. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมด้านการทำงานกลุ่ม
ง. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความตื่นตัวในกิจกรรมกีฬา นันทนาการ

10. Active Learning คือ อะไร
ก. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ

ข. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้ลงมือทำ
ค. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้แบบกลุ่ม
ง. กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีทักษะในการพูด

ขอบคุณที่มา :: ข้อสอบ Active Learning กับการเรียนการสอน – ครูเชียงราย (kruchiangrai.net)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!