ข้อสอบ

แนวทางการตอบ ตัวอย่างข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพครู

แนวทางการตอบ ตัวอย่างข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพครู

แนวทางการตอบ ตัวอย่างข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพครู ข้อสอบวิชาชีพครู ในการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2564 พร้อมเฉลย ข้อเขียนวิชาชีพครู ข้อสอบวิชาชีพครู ข้อเขียน ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู ข้อเขียน วิจัย ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมเฉลย pdf สามารถศึกษาอ่านเตรียมสอบได้ในรายละเอียดดังนี้ครับ

ข้อสอบชุดนี้จัดทำเลียนแบบข้อสอบจริง อาจมีบางข้อที่ไม่ตรงตามข้อสอบจริง คุณครูสามารถแนะนำข้อคำถามเพิ่มเติมได้นะครับ

ตัวอย่างข้อสอบ

จงพิจารณาบทความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่ 1-5

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการนำเอาข้อดีของแต่ละรูปแบบของการจัดการเรียนรู้มาผสมผสานกันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสนใจหรือแรงจูงใจใผ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ผู้วิจัยจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับวิธีการปกติ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster Random) กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนจำนวน 30 คน และกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนจำนวน 32 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้ดูรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 12 แผนการเรียนรู้ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน3.แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งวัดเฉพาะนักเรียนกลุ่มทดลอง

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05 2) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ 0.05 3) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบปกติอย่างมีนัยยะสำคัญที่ 0.05 4) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

1. จงตั้งคำถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การวิจัย ทั้ง 2 ข้อ

2.จงบอกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจัยในข้อ 1

3.จงบอกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตอบจุดประสงค์การวิจัยในข้อ 2

4. งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภทใด

5. จากคำตอบข้อที่ 4 เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

แนวทางการตอบ ตัวอย่างข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพครู

6. ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจำเป็นต้องบูรณาการสอดแทรกหลักสูตรท้องถิ่น ทั้งนี้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในหลักสูตรท้องถิ่นหมายถึงอะไร จงอธิบายพอสังเขป
7. จงอธิบายแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด / ท่านจะจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างไร
8. จงอธิบายหลักการและจุดประสงค์ของการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
9. จงเชียนจุดประสงค์ชิงพฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
10. จงอธิบายกระบวนการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับหรือ Backward Design พอสังเขป

แนวทางการตอบ ตัวอย่างข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพครู

พิจารณาข้อมูลจากตาราง ioc ต่อไปนี้

11. จากข้อมูลในตารางข้อใดควรตัดทิ้งหรือปรับปรุง

แนวทางการตอบ ตัวอย่างข้อสอบเสมือนข้อสอบจริง ข้อสอบอัตนัยวิชาชีพครู

ขอบคุณที่มา :: เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!