วิชาชีพครู

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) วิธีต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) วิธีต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก่อนใบอนุญาตหมดอายุ๑๘๐ วัน (๖ เดือน) ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service ) เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) วิธีต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 1. หมดอายุไปนานแล้วต่อได้ไหม ? ถ้ามีคุณสมบัติครบฯ ก็ต่อได้ ทำเอกสารเพิ่มเติมกรณีที่ต่ออายุล่าช้า พร้อมกับเสียค่าปรับ ปรึกษาเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดนั้นได้
  .
 2. ต่ออายุฯ ได้ที่ไหน? ต่อออนไลน์ผ่านระบบ ksp self service ที่หน้าเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th ไม่มีให้ต่อผ่านเคาน์เตอร์ ออนไลน์อย่างเดียว
  .
 3. ต่อได้เมื่อไร? เมื่ออีก 180 วัน(6 เดือน) จะหมดอายุ ก็เริ่มต่อได้เลย
  .
 4. ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยรับผ่านระบบ ksp self service
  .

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th เพื่อตรวจสอบประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วันเดือนปี ที่จะหมดอายุ (ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๑๘๐ วัน ก่อนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ )

ขั้นตอนที่ ๒ เข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์และยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองKSP Self-Service (https://www.ksp.or.th/ksp2018/ksp-selfservice/) กรณียังไม่ได้สมัครสมาชิก ให้สมัครสมาชิกในระบบก่อนและดำเนินการล็อกอินเข้าระบบ

ขั้นตอนที่ ๓ ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั้ง 4 ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ ยื่นคำขอต่ออายุ

เข้าเมนู ใบอนุญาต ขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) ใบอนุญาต (ตามประเภทใบอนุญาตที่จะขอต่ออายุ)
เลือก กลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง)
กรอกข้อมูล ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และแนบหลักฐานประกอบคำขอต่ออายุ เมื่อดำเนินการแนบหลักฐานเรียบร้อยแล้ว ให้กดบันทึกและส่งคำขอ ปันทึกและส่งคำขอ

ขั้นตอนที่ ๔ ชำระค่าธรรมเนียมค่าต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หลังจากบันทึกคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ให้พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม เลือกเมนู ใบอนุญา ขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) และคลิ๊กปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ๓ ช่องทาง ได้แก่
๑. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ระบบยังไม่รองรับการชำระผ่าน Krungthai NEXT)
๒. เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย
๓. เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น)

โปรดตรวจสอบเลขอ้างอิงในใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมจุดบริการชำระค่าธรรมเนียมจะส่งข้อมูลการรับชำระค่าธรรมเนียมให้คุรุสภา ภายใน ๑-๓ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจสอบคุณสมบัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเอกสารประกอบ หลังจ ากบันทึกคำขอต่ออายุใบอนุญาตประ กอบวิชาชีพและชำระค่าธรรมเนียมแล้วจุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในจังหวัดที่ท่านอยู่ จะดำเนินการเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานแนบประกอบยื่นคำขอ โดยจะดำเนินการภายใน ๕-๗ วันทำการการตรวจสอบสถานะคำขอต่ออายุใบอนุญาต เลือกเมนู ใบอนุญาต ขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License) ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาต (PBA License)

ขั้นตอนที่ ๖ เสนอพิจารณาอนุมัติ หลังจากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ พิจารณาอนุมัติการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ที่ยื่นคำขอและผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วันทำการ หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบคำขอต่อายุและชำระค่าธรรมเนียมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ ๗ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต หลังจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เมนูตรวจสอบผลต่าง ๆ ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต (http://www.ksp.or.th/senvice/icense search,php) และสามารถพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ผ่านระบu KSP Self-Service

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) วิธีต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) วิธีต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

เอกสารหลักฐานประกอบที่ใช้ยื่นประกอบคำขอขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

๑. ภาพถ่ายบัตรประชาชน แนบภาพถ่ายบัตรประชาชน ประเภทไฟล์ pdf เท่านั้น

๒. ภาพถ่าย แนบภาพถ่ายสุภาพ (รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา) พื้นหลังไม่มีลวดลายไม่ยิ้มเห็นฟัน ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ประเภทไฟล์ Jpeg เท่านั้น

๓. กิจกรรมพัฒนาตนเอง ไม่น้อยกว่า ๓ กิจกรรม (ไม่เป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน) อยู่ระหว่างระยะเวลา ๕ ปี ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น ใบอนุญาตออกตั้งแต่วันที่ ๙ ธ.ค่. ๖๒ ถึง ๘ ธ.ค. ๖๗ กิจกรรมที่ใช้ต่ออายุใบอนุญาต ในปี ๒๕๖๒ คือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๒ ถึงวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๗

กิจกรรมข้อ ๑ มีวุฒิเพิ่มขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แนบหลักฐาน ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมทั้งแนบใบรายงานผล (โranscript)
กิจกรรมข้อ ๒ เข้ารับการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแสดงความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
แนบหลักฐาน การผ่านการอบรมและผลการผ่านการทดสอบ พร้อมแนบได้รับวุฒิบัตรแสดง
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพจากคุรุสภา
กิจกรรมข้อ 3 ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
แนบหลักฐาน การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น วุฒิบัตรผ่านการอบรม
หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม หรือคำสั่ง (ไม่ให้แนบรูปถ่ายในห้องหรือสถานที่อบรม)
กิจกรรมข้อ 4 ได้เลื่อนวิทยฐานะ หรือ อยู่ระหว่างการพิจารณาประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
แนบหลักฐาน ได้เลื่อนวิทยฐานะ เช่น สำเนาคำสั่งแต่งตั้งพร้อมบัญชีรายชื่อ(ถ้ามี) สำเนา ก.พ.๓
หรือ ก.ค.ศ.๑๖ หรือหนังสือแจ้งอยู่ระหว่างพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัด
กิจกรรมข้อ ๕ เป็นวิทยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
แนบหลักฐาน การเป็นวิทยากร เช่น วุฒิบัตร หนังสือเชิญ คำสั่ง หรือ โครงการ

กิจกรรมข้อ ๖ เขียนตำรา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
หรือการจัดกาศึกษา

แนบหลักฐาน ตำรา บทความ ผลงานทางวิชาการ หรือหนังสือตอบรับการเผยแพร่ตำรา บทความ
ผลงานทางวิชาการ
กิจกรรมข้อ ๗ สร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้หรือที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
แนบหลักฐาน นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือ หลักฐานการขออนุมัติให้ใช้นวัตกรรมภายใน
หน่วยงาน /สถานศึกษา
กิจกรรมข้อ ๘ ทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา
แนบหลักฐาน งานวิจัย รายงานการวิจัย บทสรุปงานวิจัย หรือหลักฐานการเผยแพร่งานวิจัย
กิจกรรมข้อ ๙ ได้รับรางวัลจากคุรุสภาหรือของหน่วยงานทางการศึกษาอื่น
แนบหลักฐาน วุฒิบัตรการรับรางวัล คำสั่ง หรือประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
(ไม่เป็นภาพถ่ายตอนรับรางวัล)
กิจกรรมข้อ ๑๐ เข้าฟังการบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมสัมมนา หรืออื่น ๆ
โดยมีการลงทะเบียนและมีหลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
แนบหลักฐาน เข้าฟังบรรยาย อภิปราย ประชุมปฏิบัติการ เช่น วุฒิบัตรผ่านการอบรม หนังสือแจ้ง
ให้เข้ารับการอบรม คำสั่ง หรือหลักฐานการลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายอภิปราประชุมปฏิบัติการ
(ไม่เป็นภาพถ่ายภายในห้องประชุมหรีออบรม)
กิจกรรมข้อ ๑๑ ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
แนบหลักฐาน การศึกษาดูงาน เช่น โครงการ หนังสือหรือคำสั่งให้ไปศึกษาดูงานพร้อมแนบรายชื่อ
(ไม่เป็นภาพถ่ายในสถานที่ไปศึกษาดูงาน)
กิจกรรมข้อ ๑๒ จัดทำผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา
แนบหลักฐาน วุฒิบัตรการจัดกิจกรรม โครงการ หรือหลักฐานการอนุมัติจัดกิจกรรม
(ไม่เป็นรูปถ่ายที่จัดกิจกรรม)

ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) วิธีต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KSP Self-Service) วิธีต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สาเหตุที่คำขอไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๑. ไม่แนบภาพถ่ายบัตรประชาชน
๒. ภาพถ่ายไม่เป็นปัจจุบัน หรือเกินกว่า ๖ เดือน มีพื้นหลังไม่เป็นสีเดียวกันหรือมีลวดลาย
๓. ไม่แนบหลักฐานกิจกรรมพัฒนาตนเอง หรือกิจกรรมพัฒนาตนเองไม่ตรงกับหัวข้อที่ใช้ในการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือกิจกรรมพัฒนาตนเองไม่อยู่ในช่วงระยะเวลา ๕ ปี หรือ ๗ ปี ที่ได้รับใบอนุญาต
๔. ไม่ตอบคำถามประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ๓ ข้อ ชำระค่าธรรมเนียมผิดประเภท หรือมีรายการชำระค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับใบแจ้ง

CR. ภาพจากเพจคุรุสภาจังหวัดเลย.

Back to top button
error: Content is protected !!