แจกไฟล์

ดาวน์โหลด แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ปี 65 (ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา)

ดาวน์โหลด แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ปี 65 (ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา)

แจกไฟล์แบบหนังสือขอลาออกจากราชการครู หนังสือขอลาออกจากราชการ word ตามระเบียบ กคศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการ 2548 ข้อ ๓ ระบุว่า ข้าราชการครูและบุตลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ทำตามแบบหนังสือขอลาออก จากราชการท้ายระเบียบนี้ หรือทำเป็นหนังสือระบุวันขอลาออก เหตุผลการขอลาออก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะขอลาออกยื่นต่อผู้บังคับบัญชา

การยื่นหนังสือขอลาออก จากราชการนอกจากกรณีลาอกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสี่ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาอถูกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ ผู้มีอำนาจดังกล่าวจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก ให้ผู้ที่ประสงค์จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันก็ได้

หนังสือขอลาออก จากราชการที่ชื่นถ่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรงากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก หรือที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก

ตัวอย่างแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ doc

ดาวน์โหลด แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ปี 65 (ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา)

ดาวน์โหลดไฟล์

หมายเหตุ  ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2548

1. ให้ยื่นหนังสือขอลาออก จากราชการต่อผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 108  โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ หรือกรณี ลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง

2. กรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน ให้มีคำสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก พร้อมทั้งมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้

3. ถ้ายื่นหนังสือขอลาออก จากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วันโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก หรือยื่นหนังสือขอลาออก จากราชการโดยมิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก

4. ในกรณีลาออกเพราะป่วย ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการเสนอไปด้วยว่าป่วยเป็นโรคอะไร

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!