event

แบบประเมินรับเกียรติบัตร กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2565 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนนครขอนแก่น

แบบประเมินรับเกียรติบัตร กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2565 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนนครขอนแก่น

แบบประเมินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2565 โรงเรียนนครขอนแก่น ลิงก์

แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2022

โรงเรียนนครขอนแก่น วันที่ 2 มีนาคม 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมได้หลังจากทำแบบประเมินเสร็จสิ้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบประเมินรับเกียรติบัตร กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2565 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนนครขอนแก่น
แบบประเมินรับเกียรติบัตร กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 2565 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนนครขอนแก่น

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!