เอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครบรอบ 10 ปี ประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครบรอบ 10 ปี ประเทศไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทีมวิทยากรหลักของโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจาก 8 หน่วยงานภาคีเครือข่ายและเครือข่ายท้องถิ่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งสริมให้เด็กตั้งแต่ในระดับปฐมวัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ
ร่วมปฏิบัติตน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของตนเองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ โดยได้นำเอาเป้าหมายและกรอบแนวทางการจัดการศึกษา

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Goals of Education for Sustainable Development) จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศเยอรมนีมาปรับให้เข้ากับบริบทและจุดเน้นของประเทศไทย และได้พัฒนาตัวอย่างกิจกรรม 9 กิจกรรม
ที่ต่อยอดมาจากใบกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งครูปฐมวัยมีความคุ้นเคยในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ปฐมวัย เพื่อช่วยให้ครูปฐมวัยได้มองเห็นความเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริบทในท้องถิ่น โรงเรียนหรือชุมชน
และได้เข้าใจถึงแนวทางในการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่สอนตามปกติกับแนวคิดการจัดการ
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมาย SDGs

ทีมวิทยากรหลักของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะช่วยให้
ครูปฐมวัยได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถนำกรอบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวอย่าง
กิจกรรมไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนปฐมวัยของตนเอง ตลอดจนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม
ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก ๆ และบริบทในชั้นเรียนของตนเองได้ต่อไป เพื่อร่วมกันปลูกฝังให้เยาวชนไทยสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนทางระบบนิเวศ สัคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลก
เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเขาและลูกหลานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครบรอบ 10 ปี ประเทศไทย
ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ครบรอบ 10 ปี ประเทศไทย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!