แจกไฟล์

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารประกอบการอบรม การวิจัยเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ โดย รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารประกอบการอบรม การวิจัยเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ โดย รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

แจกไฟล์เอกสารประกอบการอบรม การทำผลงานทางวิชาการ งานวิจัยที่ส่งเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ “ครูเชี่ยวชาญ” “ครูเชี่ยวชาญพิเศษ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี วงษ์สะพาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

บทเรียนที่ 1 ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
บทเรียนที่ 2 การเขียนภูมิหลังของการวิจัย
บทเรียนที่ 3 นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
บทเรียนที่ 4 การออกแบบการวิจัย
บทเรียนที่ 5 การวิจัยเชิงทดลอง
บทเรียนที่ 6 การวิจัยและพัฒนา
บทเรียนที่ 7 การเขียนรายงานการวิจัยเชิงทดลอง
บทเรียนที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา

ดาวน์โหลดฟรี เอกสารประกอบการอบรม การวิจัยเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ โดย รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่ผ่านวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในระบบ DPA

ขอบคุณที่มา :: Facebook รศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!