แจกไฟล์

ดาวน์โหลดแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โหลดแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โหลดแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นฟื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

เนื้อหาในเอกสารแนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ

ตอนที่ ๑ : แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประกอบด้วย นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนทุกระดับการศึกษา

ตอนที่ ๒ : การดำเนินการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วย รายละเอียด ๔ บท ได้แก่

บทที่ ๑ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บทที่ ๒ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บทที่ ๓ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
บทที่ ๕ การรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ตลอดจนนักวิชาการของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและหน่วยงานต่าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษได้รับประโยชน์และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกได้อย่างแท้จริงหากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข โปรดส่งข้อเสนอแนะมาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ เพื่อจักได้นำมาพิจารณาปรับปรุงเอกสารให้มีความสมบูรณ์ ซัดเจนและเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติต่อไป

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มกราคม ๒๕๕๓

ขอบคุณไฟล์ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!