วิทยฐานะ

แนวทางการบันทึกคะแนน ว17 หรือ ว21 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

แนวทางการบันทึกคะแนน ว17 หรือ ว21 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

การบันทึกคะแนน ว17

ครูชำนาญการ ต้องได้ร้อย 65 คิดเป็นคะแนน คือ 39 คะแนน

ครูชำนาญการพิเศษ ต้องได้ร้อย 70 คิดเป็นคะแนน คือ 42 คะแนน

ครูเชี่ยวชาญ ต้องได้ร้อยละ 75 คิดเป็นคะแนน 45 คะแนน

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องได้ร้อย 80 คิดเป็นคะแนน 48 คะแนน

แนวทางการบันทึกคะแนน ว17 หรือ ว21 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

การบันทึกคะแนน ว21

ครูชำนาญการ ระดับคุณภาพ 2 คะแนน
ครูชำนาญการพิเศษ ระดับคุณภาพ 3 คะแนน
ครูเชี่ยวชาญ ระดับคุณภาพ 4 คะแนน
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับคุณภาพ 5 คะแนน

แนวทางการบันทึกคะแนน ว17 หรือ ว21 ช่วงเปลี่ยนผ่าน

ดาวน์โหลดแบบสรุปผลการประเมิน (ว17 และ ว21)

ดาวน์โหลด :: https://drive.google.com/drive/folders/13yV0upRvz4Nps95DYrCBBqYRuik-K54H

ขอบคุณที่มา :: คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!