วิทยฐานะวิชาชีพครู

การนำเสนอผลลัพธ์ด้านที่ 2 การนำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว 9/2564

การนำเสนอผลลัพธ์ด้านที่ 2 การนำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว 9/2564

การนำเสนอผลลัพธ์ด้านที่ 2 การประเมินวิทยฐานะครู ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จำเป็นจะต้องนำเสนอให้ร้อยรัด เชื่อมโยงกับ ด้านที่ 1ของคุณครูด้วยนะครับ (ไม่เกิน10หน้า)


ครูเจขอนำเสนอ ด้านที่2ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เป็นตัวเอกสาร (ชุดที่ 1) ได้เป็นแนวทาง เป็นไอเดียกับเพื่อนครู (ด้านที่ 2 ของครูเจ ทำ 3 ไฟล์ครับ)

กรอบแนวคิดของครูเจ คือ ทุกอย่างที่เรานำเสนอนั้น จะต้องสอดคล้อง สัมพันธ์ เชื่อมโยง เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งกันและกันครับ..ทั้งด้าน 1 ที่เป็นเหตุ (ตัวแปรต้น) และด้านที่ 2 ที่เป็นผล (ตัวแปรตาม) .. ขอใช้คำใหม่เพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจนะครับ

คุณครูห้ามลืมหลักการที่ครูเจเสนอไว้ ดังนี้ 1)ครู..ทำอะไร 2)ครู…ทำกับใคร 3)ครู…ทำที่ไหน 4)ครู…มีวิธีการทำอย่างไร 5) ผลการทำ…เป็นอย่างไร ครับ

หลักการทำวีดิทัศน์ด้านที่2ของครูเจ ทำในลักษณะของการเล่า การอธิบาย ให้คณะกรรมการได้เห็น ได้รับรู้ ได้เข้าใจ งานของเรา และผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน


4 ตัวชี้วัด ในด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครู

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้ (Cognitive Abilities) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

ตัวชี้วัดที่ 4 ผลงานหรือผลการปฏิบัติสะท้อนถึงการบูรณาการทักษะในการทำงาน (Cross – functional Skills) ตามวัยและลักษณะของผู้เรียน

การนำเสนอผลลัพธ์ด้านที่ 2 การนำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว 9/2564 อย่าลืมว่า 1 ไฟล์ ต้องไม่เกิน 10 หน้านะครับ

การนำเสนอผลลัพธ์ด้านที่ 2 การนำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว 9/2564
การนำเสนอผลลัพธ์ด้านที่ 2 การนำเสนอผลลัพธ์ของผู้เรียน ด้านที่ 2 ในระบบ DPA ตามเกณฑ์ ว 9/2564

✌️เป็นกำลังใจให้เพื่อนครูนะครับ✌️
🎯 ครูเจ (นจรส ศิริขรรแสง)
🎊 โรงเรียนวัดปรังกาสี
📍 สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ขอบคุณที่มา :: Facebook Teacher Jay

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!