วิชาชีพครู

การดาวน์โหลดและพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ใบประกอบวิชาชีพ

การดาวน์โหลดและพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ใบประกอบวิชาชีพ

คุรุสภาปรับรูปแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วย การกำหนดแบบใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2563 (มีผลใช้บังคับวันที่
16 ตุลาคม 2563) จึงไม่มีการจัดพิมพ์ และจัดส่งใบ อนุญาตฯ และบัตรพกพาให้แก่ผู้ยื่นคำขอดังนั้น ผู้ยื่นคำขอและได้รับอนุมัติสามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ใบอนุญาตผ่านระบบ KSP Self-service ได้ด้วยตนเอง

1. เข้าใช้งานระบบ KSP Self-Service

2.ไปที่แถบเมนู ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์/Electronic License/e-license แล้วเลือกประเภทใบอนุญาตของท่าน โดยแบ่งตามวันที่ยื่นคำขอ

3.เป็นปัจจุบันเท่านั้น โดยคลิกที่ไอค่อน ปริ้น ระบบจะแสดงใบ อนุญาตที่มีทั้งหมด โดยจะสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ได้เฉพาะใบอนุญาตที่ในตารางคอลัมน์ขวาสุดเพื่อดาวน์โหลด

การดาวน์โหลดและพิมพ์ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ใบประกอบวิชาชีพ

ขอบคุณที่มา : คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ

Back to top button
error: Content is protected !!