คู่มื่อ

ดาวน์โหลด หนังสือ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา” โดยสภาการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา” โดยสภาการศึกษา

ฟรี E-Book “การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา” หนังสือเล่มนี้คัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากกรณีศึกษาของตัวอย่างจากสถานศึกษาหลายแห่ง เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การนำไปปฏิบัติใช้ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย …เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด หนังสือ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา" โดยสภาการศึกษา

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอนด้วยความกระตือรือร้น ผู้เรียนลงมือทำ อ่านเขียน คิด ถาม-ตอบ สะท้อนความคิด อภิปราย และลงมือปฏิบัติจริงผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดขึ้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์การคิดสร้างสรรค์ และทำหน้าที่เป็นโค้ชในการเรียนรู้ ให้คำปรึกษาแนะนำ กระตุ้น และสร้างแรงขันดาลใจแก่ผู้เรียน”

โครงการศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2566)

แนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ มาจากแนวคิดการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการแสดงความสามารถหรือสมรรถนะของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2566) กล่าวถึงแนวคิดการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะในหนังสือหลากหลายแนวทาง แบ่งปันประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะว่า การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะมีเป้าหมายให้การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างสมรรถะให้ผู้เรียนสามารถพร้อมรับและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพตามความสนใจ และความถนัดของตน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน ที่ต้องมีความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันตลอดแนว ได้แก่ 1) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีหลักการสำคัญ เช่น เป็นหลักสูตรฐานปฏิบัติ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงส่งเสริมการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ และเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่น เป็นต้น2) การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ มีหลักการสำคัญ เช่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่หลากหลาย กระตุ้นผู้เรียน สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้เชิงรุกแบบรู้จริง ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้เวลาผู้เรียนทำงานตามความถนัด และให้
ผู้เรียนได้ประเมินการเรียนรู้ของตนเองระหว่างเรียน เป็นต้น และ 3) การวัดและประเมินฐานสมรรถะ มีหลักการสำคัญ เช่น ให้ความสำคัญกับการประเมินเพื่อพัฒนา การประเมินตามสภาพจริง มีการประเมินโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานผู้เรียนจะได้รับการประเมินเมื่อพร้อม หากไม่ผ่านการประเมินจะต้องได้รับการสอนซ่อมเสริมหรือช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับปัญหาตามความต้องการของผู้เรียน จนสามารถผ่านได้ตามเกณฑ์ เป็นต้น

ดาวน์โหลด หนังสือ "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ : การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของสถานศึกษา" โดยสภาการศึกษา

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติของผู้เรียน โดยบูรณาการความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง จนเกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และการดำเนินชีวิต”

โครงการศึกษากรจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกฐานสมรรถนะ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2566)

Download ได้ที่ http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/2073-file.pdf

ขอบคุณที่มา : สภาการศึกษา

Back to top button
error: Content is protected !!